Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet; beiden waren even veilig. Hunne veiligheid hing niet af van het gevoelen, dat binnen heerschte, maar van het bloed, dat buiten was. En wanneer gij van uw eigene redding zeker wilt zijn, moogt gij niet luisteren naar het wankelende getuigenis van een inwendig gevoel, maar naar het onfeilbare getuigenis van Gods Woord. „Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in het oordeel, maar is uit den dood overgegaan in het leven." (Joh. 5 : 24.)

Veroorloof mij, een voorbeeld uit het dagelijksche. leven aan te halen. Een zeker pachter verneemt, dat zijn pachtheer een schoon, vruchtbaar weiland in de nabijheid van zijne hoeve denkt te verpachten. Reeds voorlang had hij den wensch gehad, dit weiland te bezitten, daar hij geen gras genoeg heeft voor zijn vee. Hij schrijft aan

Sluiten