is toegevoegd aan uw favorieten.

Veiligheid, zekerheid en genot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UC11 ClgCUddl Vdll HCl WCIldliUj lllddl

krijgt gedurende langen tijd geen antwoord. Op zekeren dag maakt een buurman een bezoek bij hem, en hij vertelt dezen de zaak. De buurman luistert oplettend, en zegt daarop tot hem: „O, ik ben er vast van overtuigd, dat gij het weiland zult krijgen. Herinnert gij u niet, hoe de pachtheer u nog kort geleden een keurig geschenk gaf, en toen uw vlijft en nauwgezetheid prees?" Deze woorden vervullen den pachter met de beste hoop. Maar den volgenden dag ontmoet hem een ander buurman, en deze merkt in den loop van het gesprek op: „ik vrees, dat gij niet de minste kans hebt, het weiland te ontvangen. Ik heb vernomen, dat mijnheer N. het eveneens wenscht te pachten; en gij weet, hoe bemind hij bij uw pachtheer is, hoe hij hem bijna alle dagen bezoekt, *anz." De hoop van den pachter neemt door deze woorden niet weinig af, en geheel terneerge-