Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de vijf poorten der zintuigen op te nemen in uw ziel en ze daar te bewaren ? Voor den drang naar kennis, dien gij hebt sedert uw kindsheid, en voor de belofte, dat die begeerte eenmaal heerlijk en eeuwig zal worden gestild? Want er staat geschreven, dat Gods kennis de aarde zal bedekken, gelijk de wateren de zee. Dankt gij God daarvoor, dat gij door middel van uw geheugen het Woord van God in uw ziel kunt opnemen, en alzoo een kostelijken schat moogt vergaderen, een voorraad van onberekenbare waardij, waarmee gij gevoed en vertroost wordt ook in de uren van den nacht en van de zwakheid, een schat, dien gij overal kunt meedragen en dien niemand u ooit kan ontrooven?

Gij ligt onrustig op uw leger, en kunt tengevolge van uw groote zorgen den slaap niet vinden; daar stijgt uit een verborgen plaatsje van uw geheugen een woord in uw bewustzijn: „Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u," en dat woord maakt u rustig. Daar zit een eenzaam, oud moedertje in haar dakkamertje, en in haar binnenste wordt het woord des Heilands weer levend, dat ze lang geleden heeft gehoord: „Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld," en haar hart wordt vervuld met stille blijdschap.

„Verzamelt u schatten, die geen mot of roest kan verderven," laten we dat woord toepassen op ons geheugen. Laten we in de harten onzer kinderen vroeg door aanschouwing, door woord en voorbeeld de indrukken leggen, die niet alleen bevorderlijk zijn voor hun tijdelijk welzijn, maar die hun bovenal van dienst kunnen zijn voor de eeuwigheid. Door het geheugen kan de moeder nog invloed hebben op haar zoon, als zij reeds lang niet meer in het land der levenden is. En laten we vooral ook voor onszelf zorg dragen, dat wij zulk een voorraad van kennis opdoen van tijdelijke en eeuwige dingen, dat we niet alleen er altijd van

Sluiten