Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Waar? — 4. Wanneer? — 5. Vanwaar? — 6. Hoe ? — 7. Waarom ? — 8. Waartoe ?

I. W1 e is de Heilige Geest ?

Hoe wordt de Heilige Geest genoemd in de laatste hoofdstukken van Johannes ? —

Hier vinden we één woord, dat vier maal gebruikt wordt; en hiermede heeft de Heiland zeker een bedoeling, anders zou Hij het maar éénmaal gezegd hebben. Ik bedoel het woord „Trooster", dat we vinden in : Joh. 14 :16 ; 14 :26; 15:26 en 16: 7.

In dit woord „Trooster" openbaart zich heel Zijn zending. Dit woord is in den grondtekst een woord dat bijna niet te vertalen is, het beteekent zooveel als: advocaat, iemand die wij „ter hulp" roepen, iemand die geroepen wordt om „plaatsvervanger" te zijn. Het is hetzelfde woord dat voor Christus wordt gebruikt; Hij is onze Advocaat, onze Voorspraak, die bij den Vader is in onze plaats, om ons te vertegenwoordigen. En zoo is de Heilige Geest hier ten behoeve van den Christen in de plaats van Christus; de Heilige Geest vertegenwoordigt Christus tijdens Zijn afwezigheid.

In de laatste hoofdstukken van Handelingen wordt de Heilige Geest ook aangeduid als „de Geest der Waarheid".

II. Wat is Zijn werk ten opzichte van de wereld ?

Hij komt tot de wereld om haar te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Hoe is Zijn verhouding tot de geloovigen ? Het antwoord vinden wij in Joh. 14: 17 :

„En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid,

namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn".

Sluiten