Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die God door de Gebrs. Wesley schonk. In Engeland waren slechts weinige predikanten oprechte geloovigen.

Velen van hen waren dronkaards en leefden onzedelijk. Velen leefden zich uit in een leven van vermaken. Zelfs degenen die bekeerd waren, bezaten weinig geestelijk leven en het gebedsleven was iets mechanisch geworden. Er was zeer weinig waarachtig godsdienstig leven ; het was er nog veel treuriger dan in vele kerken in onze dagen. Het scheen absoluut onmogelijk dat er iets van deze kerkelijke gemeente kon worden. — We

zijn geneigd dit te zeggen doch niets is

onmogelijk voor hen die gelooven.

Gij herinnert u die wonderbare opwekking in Duitschland door de Moravische broeders. Eenigen van hen kwamen naar Londen en zij ontmoetten daar een paar Engelsche Christenen, die geestelijk gezind waren en zeer begeerig waren dat in hun kerk een „opwekking" zou doorbreken. Zij kwamen nu in Londen bijeen om daarom te bidden. De drang was zóó groot dat zij bijna niet konden eindigen. Zij volhardden in het gebed. En op zekeren avond toen zij bij elkander waren gekomen tot gebed en tot diep in den nacht bijeen bleven, werden om drie uur in den nacht de deuren des hemels geopend en de Geest van God kwam in groote kracht neer. Dit was het begin van een opwekking, die een groote verandering in den geestelijken toestand van Engeland heeft gebracht en waarvan we zelfs in onze dagen nog de zegenrijke gevolgen ondervinden.

O, laat ons niet mismoedig zijn in dit opzicht. God heeft nog dezelfde kracht. De Heilige Geest kan nog hetzelfde werk doen, doch ziet uit naar mannen en vrouwen die gelooven en niet twijfelen. Wanneer wij beginnen te gelooven, zal God aanvangen te werken.

Laat ons daarom met meer geloof bidden en verwachten dat God de stroomen op het droge zal uitgieten.

Sluiten