Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

De Beschouwing der Schrift.

De vraag, we zagen het reeds boven, waarom in deze procedure alles draait is deze: Wat is de eigenlijke toetssteen ter beoordeeling en veroordeeling? De rede? Neen, dit is rationalistisch. De meerderheid? Neen, dit behoort thuis op politiek terrein. De traditie of overlevering der oudert? Neen, dit is Farizeesch. De Kerk? Neen dit is Roomsch. De Belijdenis? Neen, want dit wil zij zelve niet. Zie Art. 5, 7 en 31. Zij is daarbij drie en een halve eeuw oud, zoodat sindsdien de H. Geest, wonend en werkend in Christus' Kerk de Gemeente des Heeren de toekomende dingen heeft bekend gemaakt. De Belijdenis is goed en voortreffelijk, maar men kan haar niet aanleggen als den toetssteen voor een uitsluitend Eschatologisch werk als Maranatha, omdat ze naar aller toestemming op het stuk der laatste dingen zeer onvolledig is. Noch het een noch het ander kan of mag dus dienen als criterion in deze materie. Het is een Protestantsch en Reformatorisch grondbeginsel, dat de Schrift, de gansche Schrift en niets dan de Schrift, als het onfeilbare Woord van God, de alleengeldende en afdoende toetssteen is ter beoordeeling en ter binding des gewetens in geloofszaken.

Calvijn schreef aan den Roomschen Kardinaal Sadoletus: "Dat is de ware ootmoed niet Gods Woord gering te achten, terwijl men zich buigt voor den mensch. Moeten wij dan meer ontzag hebben voor uwe instellingen dan voor de geboden des AUerhoogsten ? De ware ootmoed bestaat m. i. daarin, dat men de hoogste eer toekent aan het Hoofd der Kerk en den leden geen andere eer geeft, dan voorzoover zij met het Hoofd vereenigd zijn: de ware gehoorzaamheid openbaart zich in de onbepaalde onderwerping aan het Woord van God, en aan de leering van menschen alleen voorzoover zij met dat Woord overeenstemmen. Bij de vermelding der kenteekenen van het goddelijk gezag der kerkelijke verordeningen, hebt gij verzuimd op het) eene kenteeken te wijzen, dat hier alles afdoet t. w. hare overeenstemming met het Woord van God. Hierop hebben de Heer en Zijn apostelen vollen nadruk gelegd. De leiding door den Heiligen Geest, waarop gij u

Sluiten