Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbonden zijn ; daardoor ervoer ik heerlijke dingen.

Zoo zong ik eens in de fabriek onder het werk in stilte een lied uit het gezangboek. Opeens zongen twee engelenstemmen wonderschoon in mijn binnenste met mij mee. Ik wou ophouden en dacht : Laat die maar alleen zingen. Toen zwegen zij ook stil. Toen merkte ik, dat men er zelf bij moet zijn en zong dapper verder. Daarop zongen de engelenstemmen ook weer mee, eerste en tweede stem.

Driestemmig hebben wij het lied met elkander tot het eind toe gezongen en niemand heeft er iets van gemerkt. —

Een anderen keer nam ik op het platte dak voor mijn vrouw de drooglijn af. Ik liep daarbij steeds achteruit. Opeens riep een krachtige stem mij toe : „Halt !" Ik keek om. Nog een kleine schrede en ik was door het valluik naar beneden gestort. Wat was ik dankbaar, dat de Engel des Heeren mij daarvoor had bewaard !

Eens hield prediker Schrenk een veertiendaagsche Evangelisatie-bijeenkomst in de zangschool.

Toen zei mijn chef : „Ze moesten op de markt een brandstapel oprichten en die heele vrome gemeente, die daar naar Schrenk in de muziekschool gaat, verbranden".

Toen ik op een morgen in de fabriek kwam, keek mijn chef mij eenigszins spottend aan en wou juist weer over Schrenk beginnen. Maar ik voorkwam hem en dacht : „Nu komt het er op aan, al zou hij mij ook uit de fabriek jagen".

Ik ging naar hem toe en zei : „Ik wil u alleen maar zeggen, dat ik eiken dag een half uur eerder uitscheid met werken, omdat ik naar de bijeenkomst ga en daar help de zaal in orde te brengen. (Ik hield het podium in orde).

Over zoo'n man kan men geen oordeel uitspreken, als men hem nog nooit gezien en gehoord heeft. Men moet er zelf heengaan en zich overtuigen. Ik noodig u en alle arbeiders uit, ook te komen". Toen hief ik mijn vinger op en zei nog dit

Sluiten