Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hoofddoel der afdeelingen bestaat in het verzamelen der gelden, welke het Bijbelgenootschap noodig heeft om de bijbels te verschaffen, doch dat is niet het geval, al is natuurlijk het bijeenbrengen der benoodigde gelden een belangrijk deel van het werk. Het doel toch der afdeelingen is hetzelfde doel als van het genootschap als geheel, namelijk de verspreiding van den Bijbel, waarbij elke afdeeling de zorg voor zijn eigen arbeidsterrein heeft. Dit is iets, dat het hoofdbestuur in Amsterdam zonder de afdeelingen niet zou kunnen volbrengen.

Ten einde de afdeelingen tot deze bijbelverspreiding in staat te stellen, zorgt het hoofdbestuur wel voor de talrijke uitgaven, groote en kleine, in verscheidene soorten van lettertypen en uitvoering. Wij denken aan de groote en kleine huisbijbels, evenzeer als aan de kleinere soorten voor de jeugd, aan de zak-Testamentjes, die zoo menigeen reeds ten zegen zijn geweest, sedert zij bij het Eeuwfeest werden uitgegeven, op het schitterende dunne papier, zoodat de 650 bladzijden geen grootere dikte vormen dan een enkele centimeter, terwijl het papier toch niet doorzichtig is en de duidelijke zwarte letter dus toch niet doorschijnt. Wij denken aan de parelletter, waarmee de Evangeliën, welke voor drie cent verkrijgbaar zijn, gedrukt zijn, en een geheel Nieuw Testament voor enkele stuivers. Ook aan de kleinere bijbelgedeelten in verschillende soorten, maar evenzeer aan forsche uitgaven met reuzenletter voor slechtzienden, of brailleboeken voor de geheel blinden. Dergelijke kostbare uitgaven worden in den regel aanmerkelijk beneden kostprijs ter beschikking gesteld om den Bijbel toch vooral onder ieders bereik te brengen.

Daarbij denk ik ook aan de nieuwe vertaling, welke thans in voorbereiding is en waarvan het Nieuwe Testament zijn voltooiing nadert, een ontzaglijke arbeid, welke ons geslacht ten goede moge komen tot beter verstand van het Woord der Eeuwigheid.

Al zulke uitgaven echter, welke men in verscheidenheid kan nagaan onder talrijke nummers in de prijslijst, die kosteloos aan het Bijbelhuis verkrijgbaar is, worden door de afdeelingen zoo noodig met prijsvermindering beschikbaar gesteld en ook gratis in noodzakelijke gevallen. Huwelijksbijbels worden dikwijls aan de Kerken ook met reductie of waar het noodig is gratis verstrekt. Bovendien worden allerlei vereenigingen, als zondagsscholen, jeugdvereeni-

Sluiten