is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichaam, dat uit het graf verrijzen zal, en het zal nooit smart, vermoeidheid of verzwakking ondervinden. De ouderdom zal er de krachten niet verlammen, want daar zal eene bestendige jeugd zijn, en de dood zal ons degenen, die wij liefhebben, niet ontrooven, want ook de dood zelf zal te niet gedaan worden, en, wat nog het beste van alles is, er zal geene zonde meer zijn, maar alle harten zullen vol zijn van de heilige liefde tot God en tot elkander. Iedereen zal zich in het gezelschap en in het geluk van den ander verblijden, en God zelf zal onder hen wonen. Alle goede menschen uit vroegere eeuwen zullen dan te zamen zijn: de martelaren, de Apostelen, de profeten. Daar zullen wij oo.k de engelen en aartsengelen ontmoeten; en, boven dit alles, daar zullen wij Jezus zien in zijn verheerlijkt menschelijk lichaam, wij zullen zijn aangezicht aanschouwen, en altijd met den Heer zijn. Om er ons een denkbeeld van te geven, hoe heerlijk de hemel is, wordt hij vergeleken met eene stad, wier straten van goud, wier poorten eene parel en wier muren van jaspis en smaragd zijn, met een paradijs, waar een rivier is, zoo klaar als kristal, en waar in het midden zich een boom des levens bevindt met genezende bladeren. De Hemel wordt eene plaats genoemd, waar men van allen arbeid rusten zal, een vaderlijk huis, een zalig vaderland. „Zij zullen vreugde en blijdschap hebben, en zuchten en geween zal van hen vlieden. Eene eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. In zijne tegenwoordigheid is volheid der vreugde en in zijne rechterhand zijn eeuwige vermakingen."