Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De beste genoegens der aarde gaan spoedig voorbij. Dé rijkdom vervliegt, de gezondheid neemt af, vrienden ontvallen ons, en op alle dingen is de dood gestempeld; maar de genietingen des hemels zijn tot in aller eeuwen eeuwigheid! Lezer! deze Hemel kan de uwe worden! Jezus bewaart de deur, maar hij houdt haar wijd open voor alle zondaren, die wenschen binnen te treden! Indien gij niet tot Jezus wilt komen, kunt ge niet in den Hemel komen, want Hij is de deur, de éénige deur. Maar hij noodigt u uit tot hem te komen; hoe schuldig en zondig gij ook zijn moogt, de Hemel kan, de Hemel zal de uwe zijn, indien gij tot Jezus komt! „ Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden." Welaan dan, om des hemelschen heils wille — Kom

töt l

Lees: joh. 14 : 1—6. 1 Cor. 15. 2 Cor. 4 : 17, 18; 5: 1—4. Openb. 21 en 22.

WIE IS JEZUS?

Dit is eene allergewichtigste vraag, omdat niemand, die niet zeker weet wie hij is, aan de uitnoodiging om tot Jezus te komen, voldoen kan. Er hangt veel af van het antwoord, dat wij geven op de vraag: „Wat dunkt u van den Christus ?"

JEZUS IS GOD.

Eer hij op aarde verscheen, bezat Hij van eeuwigheid al de volmaaktheden der Godheid. Gelijk de Vader God is, zoo is ook de Zoon God. Dit is eene groote verborgenheid, maar tevens eene groote waarheid. De Bijbel verklaart dit ten duidelijkste.

Sluiten