Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zult ge, hoe ver ge ook gevorderd zijn moogt, uzelven een zondaar vinden. —' .... Laat u niet door de tegenwoordige dingen zóó bezighouden, dat ge zegt: ik heb geen tijd om te lezen, ik heb geen tijd om te luisteren, want dat is uw oor tot de aarde nederdrukken. Hij beroept zich dan nog daarop, dat de Heilige Schrift, waarin men de heilmiddelen tegen iedere krankheid der ziel vinden kan, in de geheele wereld voorgelezen en openlijk te koop aangeboden wordt.

Hoe behartigenswaard, lieve lezer I zijn deze getuigenissen der kerkvaders en leeraars uit de eerste eeuwen over de waarde en de beteekenis van de Heilige Schrift, en over de noodzakelijkheid, haar te onderzoeken en op haar uitspraken alleen het eeuwig heil der ziel te gronden! Maar nog veel gewichtiger is het woord van den Heere Jezus Zelf. Hij zegt: Onderzoekt de Schriften .... die zijn het, die van Mij getuigen." (Johannes 5 : 39.) En dit deden de eerste Christenen trouw. Wij lezen in de Handelingen der Apostelen van de geloovigen te Berea: „Deze waren edeler, dan die te Thessalonica: als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften of deze dingen alzoo waren." (Hand. 17 : 11.)

Het was er dus verre van, dat de apostelen des Heeren aan de geloovigen verboden hadden, het Woord van God te lezen en de door hen gehouden prediking aan de hand van den Bijbel te toetsen en den Bijbel zelf te onderzoeken; verre er van, hun den geheelen Bijbel te ontnemen. Zij prezen dezulken, en noemden hen zelfs edel,

Sluiten