Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Motto :

BEKEERT U EN GELOOFT HET EVANGELIE.

Markus 1 : 15.

Geloovige Broeder of Zuster, tot welke Kerk of Secte gij ook behoort, gelooft gij in de volstrekte autoriteit van het Woord van God ? Heeft voor U het Woord van God in werkelijkheid meer waarde dan het woord van Luther of Calvijn, of van wien dan ook ? Zoo ja, laat ons dan het antwoord op de hiervoren gestelde vraag zoeken in dat Woord van God, en weet dat gehoorzaamheid aan dat Woord altijd gepaard gaat met het ervaren van de heerlijkste zegeningen : met de ervaring DAT GOD VOOR ONS IS WAT WIJ HEM IN HET GELOOF VOOR ONS LATEN ZIJN. Bedenken wij toch : God kan niet liegen : geeft Hij eene belofte dan zal Hij die, wanneer wij daarop eenvoudig en vast vertrouwen, ook aan ons waar maken.

Wij willen dan tot ons doel trachten te komen door het stellen ' van een aantal, van de meest voorkomende vragen en het zoeken van een antwoord daarop. Wij beginnen dan maar dadelijk met deze vraag :

VANWAAR KOMEN DE ZIEKTEN ?

Job 2 :7. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren, en sloeg Job met booze zweren, van zijne voetzool af tot zijne schedel toe.

Luk. 13 : 16. En deze, die eene dochter Abrahams is, welke de Satan, zie, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band ?

Hand. 10 : 33. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren.

Zie voorts de hoofdstukken Job 1 en 2.

Uit deze Schriftgedeelten blijkt duidelijk dat Satan, onder de toelating Gods, de oorzaak der ziekten is.

Sluiten