Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genot.. Genotvol is het onderling verkeer in de samenkomsten. Bovenal verheugt men zich in de voorstelling een geloovige te zijn, de gemeenschap van medebroeders en zusters en de goedkeuring des Heeren te genieten. Is eenmaal deze lust en begeerte opgewekt dan bederft men meer en meer eigen smaak en „een zekere geestelijke dronkenschap of zwijmelgeest^ schijnt altijd de dwaling bij den sëetariër te vergezellen," (ziehiervoor „de uniform van het Baptisme enz." door Ds. H. van Hoogen 1885). Dit alles geldt ook van den Pinksterkring.

Het is voorts geen gemakkelijke taak om een zuiver beeld te verkrijgen van het uitgangspunt en doel van deze secte. Ze heeft geen welomschreven belijdenis of welingericht kerkelijk leven.

Ds. Velder schrijft ervan in zijn Art. Chr. Encycl. deel VI pag. 183, 184: l

„Hoofdpunt van de leer en dies van het geloof in dezen kring is de voortgaande uitstorting des H. Geestes.

Deze uitstorting des H. Geestes bewijst zich door zielsaandoeningen^ die berouw wekken, tot bekeering leiden en tot grondige heiligmaking moeten brengen.

De gave der vreemde talen en der gezondmaking wordt door den Geest hersteld. De gebedsgenezing geschiedt naar Jakobus 5 door voorbede van 2 of meer met den H. Geest gedoopten. door de zalving der oudste en door opleooina der handen. v

Van deze korte en duidelijke beschrijving kunnen we uitgaan bij het nader onderzoek van hetgeen de Pinkstergemeente wil.

Al dadelijk moet ons opvallen hoe sterke nadruk deze richting vestigt op het werk van den 3den persoon in het Goddelijk wezen nl. op de werking des H. Geestes. En we vragen ons af: hebben we hier te doen met een reformatorisch streven, dat een waar en vernieuwd geestelijk leven zoekt, mogelijk tegenover veel formalisme en kerkisme ? Hierop kan wel terstond dit het wederwoord zijn, dat in dezen kring fel getoornd wordt tegen de kerk, die Babel of Egypte heet zij ontvangt het Verwijt dat ze dood is, haar predikanten heeten „brooddienaars" en alle kerkelijke ambtsdragers worden als niet „van God geroepenen" in den ban gedaan. De „gemeente des Heeren" daarentegen is een kring van wedergeborenen, heiligen, met profeten en profetessen als gezanten Gods in haar midden.

Alle nadruk valt bij de Pinkstergemeente vooreerst op

Sluiten