Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog voor korten tijd werd over „geloofsgehezing op het gebed" gehandeld in de kerken van Z.-Afrika. Naar aanleiding van een beweging onder leiding van Ds. Schepers werd ingrijpen van de Synode noodzakelijk geoordeeld. Zie verder Aant. 3.

Als nu gewezen wordt op sommige gevallen van genezingen bv. van zielskranken, dan mag herinnerd aan gelijke wondergenezingen, welke somtijds verkregen werden als resultaat van „Christian Science" of door middel van spiritisme. In plaats van deze ' gave der gezondmaking dan ook als een kenmerk van waarheid of echtheid des geloofs aan te merken, brengt veeleer deze wondermacht voor de aandacht met betrekking tot deze beweging het waarschuwend woord van den Heiland uit Matth. 24 : 24 „er zullen valsche profeten opstaan en zullen groote teekenen en wonderheden doen alzoo dat zij indien het mogelijk ware ook de uitverkorenen zouden verleiden." De Pinksterbeweging is ons zoo naar haar beginsel een kwade boom, die geen goede vruchten draagt, geestelijk niet en natuurlijk niet. Ze verwoest ziel en lichaam beide en doet schade aan de gezonde opvattingen naar de Schrift omtrent kerk, staat en maatschappij. We zeggen hiermede niet dat het bij allen opzettelijk op bedrog is toegelegd. Maar een valsche meening is ook bedrog.

Wanneer we dan thans aan het einde van ons overzicht gekomen zijn, dan is wel duidelijk dat naar Geref. beschouwing en ook In het algemeen van uit het standpunt van het Christelijk geloof ernstig dient gewaarschuwd tegen het gevaar van deze secte. Hoe licht worden onkundigen verlokt en wordt ook het Christendom zelf er door in discrediet gebracht gelijk eertijds door de geestdrijverij der wederdoopers is geschied. We hebben in deze beweging te letten op Satans list, welke naar het apostolisch woord zich verandert in een engel des lichts (2 Cor. 11 : 14.) God gebruikt wel den duivel als een stok om menschen naar Jezus te brengen. Maar Satan weet ook het vrpme masker van menschen aan te wenden om van God af te trekken. De Pinksterkring trekt ook hierom, wijl hij een evangelie brengt tiaar den mensch.

Hier ontvangt de Godsdienstige zinnelijkheid voedsel. Bij hem kan de menigte zien en hooren (het wonder), gevoelen en tasten (het chiliasme). De aanhangers van deze secte noemen zich de „heiligen der laatste dagen," de 144.000 (Openb. 7 : 4) welke wachten op de spoedige wederkomst van Christus om het 1000-jarige rijk van vrede op aarde te brengen. Aan den eenpn. kant schuilt in de beweging der Pinkstergemeente

Sluiten