Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

optree van krankheid, daar geschied dit onder Gods bestel (Job 2 : 5-7 en Joh. 9 : 3.)

4. met betrekking tot die verband tussen krankheid en sonde is dit duidelijk :

a. dat die krankheid dikwels die gevolg is van die verbreking van fisiese of zedelijke wetten en dat die verhooring van die gebed om genesing niet verwacht kan word nie, solank as die kranke aanhou met die wette te oortree.

b. dat die krankheid in die persoon dikwijls nie aan 'n bepaalde sonde of wetsoortreding kan toegeschreven word nie (Joh. 9 : 3), maar direk aan die beschikking Gods. met die doel om die kind te louter, die medemens tot segen strek en Gods Naam te verheerlik.

5. met betrekking tot die genesing van krankheid is dit nie geoorloof om te beweer „dat 'n geloovige kranke altijd op sij liggaamlike genesing deur God met die selfde vaste versekering as op die vergiffenis van sij sonde kan aanspraak maak nie; aangezien in die geval van genezing of vertraging -van genesing God in Sij verborgen raad 'n seker wijs doel daarmee het en dit mag strek tot verheerliking Gods. (Joh. 9:3.) * 6- 9nS mag nie se9 dat die geloovige rech het om op die volkomece verlossing deur God in alle krankheid reeds in hierdie leve aanspraak te maak nie.

7. daar moet duidelik onderscheid gemaakt word tussen die geloofsgenesing waarvan hierbove sprake is en die buitengewone gave van gezondmaking, wat sommige in die eerste Christelike kerk bezit het.

j3C ls ec^ter 9een voldoende historiese getuigenis dat hierdie besondere gave sedert die Apostolise tijd ooit in die Christelike kerk voorgekomen het nie." _ Deze uitspraken zijn goedgekeurd door de Synodes der federatie ^Transvaal, Kaap, Oranjevrijstaat en Natal).

De Rapporteur.

Sluiten