Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eener betrekkelijk kleine gemeenschap is! Desniettemin kunnen wij Baptisten niet rustig toelaten, dat de duidelijke verordening van Christus door menschelijke dwalingen verdonkerd wordt.

6. Geloovigen moeten zich laten doopen wijl de doop het breken met het oude en den aanvang van een nieuw en beter leven voorstelt.

Christus' begrafenis deelde Zijn aardsche leven in twee onderscheidene deelen. Aan deze zijde van 't graf was Hij geheel anders dan aan gene zijde. De lichamelijke zwakheid werd door 't opstandingsleven verdrongen; in de plaats der oneere verscheen de heerlijkheid, de zwakheid maakte plaats voor kracht, in de plaats van 't natuurlijke was 't geestelijke lichaam gekomen. (1 Cor. 15 : 43).

Iets soortgelijks geschiedt, als een mensch in Christus gelooft. Hij sterft en wordt met zijn oud en zondig verleden begraven. Hij staat op in de kracht van Christus tot een nieuw en heerlijk leven. Om deze dingen der wereld en den geloovigen recht nadrukkelijk te doen kennen is het goed, dat men een uiterlijk teeken heeft. De H. Geest leidde de Apostelen om deze gedachten over den doop te openbaren, „weet gij niet, dat zoovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijnen dood gedoopt zijn?" Wij zijn dan met Hem begraven door den doop tot den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de dooden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzoo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Rom. 6 :3, 4.

Toen Jezus stierf en begraven werd, stierven in de gedachten Gods allen met Hem, die in de eeuwigheid één met Hem Zrjn; zij werden met Hem in 't graf gelegd en verrezen met Hem in 't licht van den opstandingsmorgen. Deze feiten moeten wij ons toeëigenen en door een leven des geloofs waar maken. Wij mogen den doop niet voorstellen, als slechts eene uitdrukking onzer innerlijke ervaring. Gelijk wij des Heeren dood in 't Avondmaal verkondigen, zoo behooren wij ook in den doop voor te stellen dat wij met Hem gestorven zijn. In den doop worden wij zichtbaar begraven en zichtbaar uit het water opgeheven ten teeken onzer opstanding tot een nieuw leven. Wij belijden in den doop dat 't onze ernstige begeerte is, der wereld en der zonde gestoiven te zijn en Gode te leven door onzen Heer Jezus Christus. Col. 2 :17 en 3 :1.

7. Geloovigen moeten zich laten doopen, wijl de doop de belijdenis van hun geloof is.

Sluiten