Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Wie is God? ' 4

Gods Eigenschappen 4

Register der Bijbelboeken . 4

De apocryphe Boeken 7

De zes Scheppingsdagen 7

De Zondvloed 8

De twaalf Zonen van Jacob ' 8

De twaalf Stammen Israëls 9

De tien Plagen in Egypte . . 9

De Wet des Heeren . . \ 9

De Verdeeling der Wet 12

De drie soorten van Wetten . . ..12

De Tabernakel 12

De Israëlietische Peesten en andere heilige Tijden . . 13

De zes Vrijsteden -.~ . . 15

De namen der Richter'en 15

De Koningen yan Juda en Israël. : 16

Profeten 16

Eenige Profetieën aangaande Jezus 17

De drie Ambten van Christus. . . .». 18

Verdiening en Toepassing . . . ., 18

De twaalf Jongeren van Jezus 19

De Zaligsprekingen 19

Het Onze Vader 20

Eenige Gelijkenissen des Heeren ......... 20

Eenige Wonderen des Heeren 22

De zeven Kruiswoorden ..23

De Verschijningen van den verrezen Heiland .... 24

Menschen, die uit den dood zijn opgewekt 24

De twee Staten van Christus 25

Aanwijzing van eenige voorname zaken uit Oud en

Nieuw Testament 26

De twee Sacramenten. 28

De Geloofsartikelen 29

Vierderlei Geloof 30

De Christelijke Feestdagen 30

De Drie Formulieren van Eenigheid 31

Wat den mensch noodig is te weten tot Zaligheid . . 31

Joden en Mohammedanen . 32

De Hoogepriesterlijke Zegen 32

De Apostolische Zegenbede ... . . . 32

Sluiten