Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven op den akker des harten kunnen rijpen, indien het zaad des Evangelies er niet vooraf in uitgestrooid is; en de beste zaaitijd zijn de jaren der jeugd, waarin het hart nog ontvankelijk is en de woorden des levens er gemakkelijker dan op later leeftijd in opgenomen worden.

't Is één der rijkste vreugden van het herderlijke ambt, wanneer de catecheet bij één zijner leerlingen een ontwakende belangstelling in de dingen van Gods Koninkrijk opmerkt. Een opzettelijke mededeeling is er niet voor noodig. Men ziet het aan de manier van luisteren, aan den eerbied bij het bidden en danken, aan een begrijpenden blik bij het heengaan. Catechiseeren is een teer werk. Men heeft er zachte handen voor noodig. 't Bestaat waarlijk niet alleen in het opzeggen en overhooren van vragen. Er wordt in de stille leerkamers aan het jeugdige zieleleven gearbeid. En meer dan één kinderhart leerde er Jezus Christus persoonlijk als Zaligmaker aanbidden.

Het catechetisch onderwijs wordt ook dienstbaar gemaakt aan het opkweeken van 't geloof, wanneer het eenmaal gewekt is. De ouders mogen niet vergeten, dat het opgroeiend geslacht juist in de jaren verkeert, waarin het hart en het hoofd 't meest met den twijfel te strijden heeft, 't Is de kritieke levenstijd. Jongens en meisjes van zestien tot twintig jaar, die anders wezenlijk niet onver-

Sluiten