Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin. Het kan allereerst beteekenen „het vertrouwelijk bijeen zijn", zooals b.v. zij, die eenzelfde doel voor oogen hebben, saam vergaderen om met elkander vertrouwelijk te raadplegen. In dezen zin is b.v. het woord gebruikt in Ps. 89 : 8: „God is grootelijks geducht in den raad der heiligen"; en evenzoo in Ps. 111 :. 1: „Ik zal den Heere loven van ganscher harte in den raad en vergadering der oprechten". Maar nu is de beteekenis van het woord niet maar beperkt tot het vertrouwelijk samenzijn, neen, ook wordt er door verstaan hetgeen in vertrouwen, in 't geheim wordt medegedeeld, dus de vertrouwelijke, heimelijke raadpleging. Zoo b.v. in Ps. 55 :15: „Wij, die te zamen ia zoetigheid heimelijk raadpleegden; wij wandelden in gezelschap ten huize Gods". Wanneer we nu deze beteekenissen verbinden, dan zien we, dat door „de verborgenheid des Heeren" wordt verstaan het saamzijn met den Heere en hetgeen de Heere aan wie met Hem verkeert mededeelt. Hier is dus sprake van eene gemeenschapsoefening en ervaring, die alleen voor hen bereikbaar is, die door 't geloof gemeenschap met den levenden God zoeken. Voor ongeloovigen blijft die verborgenheid Gods gesloten. Bij hen is geen sprake van saam zijn met den Heere als in eenen raad en allerminst van een ontvangen van vertrouwelijke mededeelingen. Zij staan buiten die gemeenschap met God. De geloovigen echter kennen, naar luid van onzen tekst, een geheim, eene verborgenheid, die voor hen een voorrecht, eene bijzondere gunst is.

En voorzeker is het eene gunst, wanneer de Heere als Vriend wil verkeeren met zijn volk. Als in een vertrouwelijk samenzijn legt de Heere voor zijne gunstgenooten zijn hart open, Hij deelt zich vertrouwelijk aan hen mede. En hoort dan welk een rijken inhoud deze verborgenheid des Heeren omvat: genade, barmhartigheid en vrede zijn de zoete woorden voor nog zoeter zaken, die in 's Heeren gemeenschap worden gehoord en genoten.

Genade! O, gij door schuld verslagene, voor U is genade. Neen, waar gij langs den weg van wettische pkchtsbetrachting U hadt voorgesteld om te voldoen aan Gods eisch en gij bemerkt hebt, dat uwe schuld dagelijks vermeerdert, daar deelt nu de Heere U mede, dat Hij genadig is; ja dat het zijn lust is om U genade te bewijzen; dat er genade is in het bloed des kruises. Bemerkt dien rijkdom van Gods verborgenheid, die eeuwige liefde. Zonder de werken der wet,

Sluiten