Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Maar deze vraag, wekt ook op tot zelfonderzoek. Niet alleen toch wordt de kranke gewezen op een mogelijk te verkrijgen gezondheid, maar ook wordt gevraagd naar zijne keuze: „Wilt gij gezond worden ?"

Oppervlakkig bezien zou men zeggen, dat dit vanzelf spreekt. Welke kranke wil niet gezond worden! Ook deze had metterdaad getoond naar gezondheid te zoeken. Hij had de gewone middelen willen gebruiken, maar was daarin telkens teleurgesteld, en nu had hij het opgegeven (vs. 7). Anderen waren genezen, hij niet! Ach, hoe gaarne zou hij reeds voorlang dit huis van smart en wee hebben verlaten om weder gezondheid en kracht en levenslust te mogen smaken! Waarom was hij niet genezen? Moet hem dan gevraagd worden: wilt gij?

En toch is deze vraag zoo ernstig! Wilt gij? O, ge wilt voorzeker de gevolgen uwer kwaal missen, maar wilt ge ook de kwaal zelf vaarwel zeggen ? Wilde soms deze ongelukkige gezond zijn om opnieuw zondig te kunnen leven ? Zoo dit bij U het geval is, dan wilt ge eigenlijk niet gezond worden; dan wilt ge den wortel der kwaal behouden; dan wilt ge wel eene genezing in schijn, eene genezing waarmede ge pronkt, maar de innerlijke vermogens blijven krank en op een ongedacht oogenblik zal de kwaal op 't schielijkst weer uitbreken. Neen, Jezus vraagt niet: Wilt ge in schijn gezond worden; maar: Wilt ge werkelijk gezond worden. Derhalve: Wilt ge niet alleen de rampen en nooden des levens verliezen, maar ook de oorzaak, de wortel der kwaal?

En hier is juist de wondeplek aangewezen van de kerk, den staat, de maatschappij, de school, het huisgezin en van ieder die zichzelven meent te kunnen helpen. Men wil wel gelukkig zijn, ook eenmaal den hemel beërven; maar kerngezond wil men niet worden. Als Bileam wenscht men met de oprechten in den dood te zijn, maar niet met hen te deelen in de waarachtige bekeering des harten. Dit is het bedriegelijke der wereld! Klatergoud, schijngeluk^ de dood onder bloemen en kransen bedolven, zietdaar wat de wereld wil. Maar ware gezondheid haat ze. En daarom vraagt Jezus met zoo ontzettenden ernst: „ Wilt ge ?" Het is Jezus' vraag of ge van de zonde af wilt. Ziet, hoevelen zeggen, dat zij herstel der kerk wenschen, maar — van hunne ongehoorzaamheid aan Gods ordinan-

Sluiten