Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j-j f^T vergaderingen hield, waarin hij het heil in Christus verkondigde? (Hand. 17 : 1—3).

Hand. 20 : 7 is de eenige tekst die spreekt over een vergadering op den eersten dag der week. Belangrijker is nu de vraag, wanneer neeit deze vergadering precies plaats gehad? Paulus rekende niet met onze heidensche weekorde en dagverdeeling, maar met de Bijbelsche, zooals God die heeft ingesteld, van avond tot avond. Niet de klok van twaalf uur wijst het einde van den dag aan, maar de ondergaande zon. Wij gaan dan bij het begin van den dag de duisternis tegemoet, terwijl het bij het einde van den dag nog licht is. Wanneer wij dus lezen dat er vele lichten in de opperzaal waren, heeft deze vergadering ongetwijfeld plaats gehad aan het begin van den eersten dag, wat wij naar onze heidensche tijdrekening Zaterdagavond zouden noemen. Nu lezen wij verder in vers 7, dat Paulus zijn rede uitstrekte tot middernacht, en in vers 11, dat, toen hij brood gebroken en wat gegeten had en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, hij alzoo vertrok, dus let wel .x Zondagmorgen vroeg maakte Paulus de reis naar Assus, een afstand van bijna 34 K.M. Paulus heeft dus op dezen Zondag een lange reis gemaakt.

Paulus, Paulus, hoe kwaamt gij er toe om zöö den Christelijken Rustdag te ontheiligen?

In het door den Heer Wilson aangehaalde 1 Cor. 16 : 1 2 lezen

wij, dat een iegelijk op den eersten dag der week iets bij zichzei ven weg moest leggen. Wanneer er nu op den eersten dag der week een vergadering zou moeten plaats hebben, dan zou dat op die vergadering zeker niet kunnen geschieden, want die iets „bij zichzelven" wil wegleggen, moet thuis zijn.

De Apostel voegt er zelfs den wenk aan toe om bij de bepaling van hun afzondering voor de arme broeders in Judea rekening te houden met hun eigen inkomsten, naar dat ieder der gemeenteleden welvaren verkregen had. Daarvoor achtte hij den eersten dag der week bijzonder geschikt, om na te gaan wat zij de vorige week verdiend hadden. Nog onder den gezegenden indruk van den Sabbat konden zij dan hun offer voor de arme broeders in Judea „bij zichzelf" thuis wegleggen, om alzoo een bedrag van beteekenis bijeen te brengen. 1 Cor. 16 : 2.

Ik geloof, dat vele Zondagvierders nogal bezwaar zouden maken om op Zondag te doen wat de tekst zegt. Laat de Heer Wilson maar eens een proef nemen. Laat hij bij stipte Zondagvierders op Zondag maar eens gaan vragen of zij nog iets te missen hebben voor het een of ander doel; ik ben overtuigd dat het antwoord zal zijn: komt u daar vandaag mee? Op Zondag? Komt u daarvoor maar liever morgen terug.

Vraag X. Hoe komt het, dat de meeste kerkvaders, die schreven in de eerste drie eeuwen na Christus, spreken van den eersten dag der week als den dag, op welken de Christenen vergaderen om te

Sluiten