Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dekken? Zou het ook mogelijk zijn, dat Prof. Jonker zooals hef wel meer gaat, niet zoo zeer dwaalde in hetgeen hij beweerde als wel in hetgeen hij op grond van die betrekkelijke waarheid onlkende? En zou het krampachtig vasthouden aan de bestaande organisatie, óók een gericht kunnen zijn over de dwaling van 1848, dat Neerland's Kerk de vrijheid die de Koning bereid was te schenken, heeft doen verwerpen; een zonde waarvan, terwijl menigeen zuchtte onder de scheuring, den strijd, de machteloosheid en de vernedering der Kerk, nog nooit belijdenis is gedaan, zelfs niet door hen van wie dit in de eerste plaats kon worden geëischt of verwacht?

Zij kunnen dit uitspreken, zonder het allergeringste af te dingen op den eisch, dien Prof. Jonker stelde, toen hij op persoonlijke schuldbelijdenis aandrong.

Integendeel, zij zouden wanhopen aan de verlossing van de Hervormde Kerk uit de macht van het haar opgedrongen beginsel, dat niet eerst in 1816 begonnen is haar welstand te ondermijnen, indien zich, vooraf eene gemeenschappelijke overtuiging in deze moest hebben gevormd.

Neen.

Indien ieder, welke meeningen op kerkrechterlijk terrein hij ook als de zijne erkenne, eenvoudig de schuld wil belijden die hij, voorshands op zijn eigen standpunt blijvende, zal kunnen ontdekken, zonder haar te vergoelijken door het verkeerde dat hij elders ziet of vreest, zal hij wel verder worden gebracht.

„Den oprechten gaat het licht op in de duisternis."

Hier dient echter te worden bijgevoegd, dat zij, die niet door hunne, van de belijdenis der Kerk afwijkende, meeningen worden belet de waarheid te zien, die onze Kefk zou kunnen vrijmaken, juist weer door de organisatie worden belet tot schuldbelijdenis te komen.

Het ontzettende van de Kerkelijke organisatie en hare gevolgen, ligt juist hierin, dat men machteloos staat tegenover allerlei misstanden, waardoor men er zoo licht toekomt deze persoonlijke schuldbelijdenis te ontwijken door de verzekering: „Ik, ik alleen, ik en mijne medestanders kunnen dat en dat niet gebeteren".

Maar dit is nog te weinig gezegd.

Sluiten