is toegevoegd aan uw favorieten.

De weg, dien de Heere gehouden heeft met mijn geliefden broeder Reinier Buijtelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich geheel terug. Mijn broeder dacht er anders over, hetwelk gemakkelijk op te maken is uit hetgeen nu volgt. Hij schreef mij in Juli 1887: Het is van avond hier stemming voor een dominé; de gemeente gaat hier van lieverlede vooruit. Zijt gij ook nog een flinke strijder? Trekt ge soms uw schouders op, vraag dan maar gerust aan den Heere om wapens daartoe. Het tuighuis van den Koning der Kerk is altijd goed voorzien van wapens voor Zijne strijders.

Ook had hij op een klein strookje papier geschreven: „In volle Liefde gebeurd op de Geest, (te 's Hage) eerst nog in Rotterdam." Van dat „eerst nog in Rotterdam," kan ik mededeelen, dat dit geschiedde in de Zuiderkerk, want hij kwam voor zijn trouwen menigmaal Zaterdagavond en bleef dan tot Maandagmorgen. Dien Zondagmorgen trad onze eerwaarde leeraar Ds. Lion Cachet op, en had tot tekst 2 Corinthe 5:1: „Want wij weten, dat zoo ons aardsche huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw hebben van God, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen," en de Heere zegende deze predikatie zoo aan zijn hart, dat nog onder het naar huis gaan op de straat de tranen uit zijne oogen sprongen en hij als het ware liep te huppelen over de straat, en hij mocht er zich geruimen tijd in verheugen, zoowel in huis als op de straat.

Hij was in den rechten zin des Woords een man voor zijne vrouw, een zoon voor zijne ouders en een broeder voor zijne broeders en zuster.

Hij is geboren 7 April 1858. Getrouwd . • -U' 1887. Zijn huwelijk is ingezegend door Ds. Veder, toen nog leeraar in Schiedam.

Gestorven 21 Januari 1893. Begraven 25 „ .