is toegevoegd aan je favorieten.

De duizendjarige vestiging der christelijke godsdienst in deze landstreek, godsdienstig herdacht in eene geschiedkundige leerrede, en met aanteekeningen opgehelderd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slak vooraf het schoone kloostergebouw in brand. In hetzelve bevonden zich toenmaals niet eeniglijk kloostergoederen, maar ook eene groote buit welke de Spaanschen, van de ingezetenen uit den omtrek, hadden opgehaald. — Zie p. c. hoopts, Nëderlandsche Historiën, pag. 708, 709. ed. Elzev. Amst. 1642.

(50) De Geschiedenis van het Kuzemer klooster, nabij Niekerk, is op verre na zoo uitgebreid en belangrijk niet, dan die van het Adewerder. De verdienstelijke schoolonderwijzer van JFehe, de Heer j. o. hijkens, heeft in den Almanak voor 1840, uitgegeven door het Departement Leens der Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen, pag. 1—27, eene niet onaardige Geschied- en Oudheidkundige beschrijving, zoo van dit klooster als van dat van Trimunte geleverd, en ons de moeite besp lard van menige onderzoeking.

Volgens het berigt van emo (in matthaei, Analectt. Tom. U> Pag- 4.) werd hetzelve gesticht door eenen gewezenen Abt van Dokkum, die toenmaals in Berelhe (Beerta) over de kloosterlingen het opzigt had, eenen man die ter goeder naam stond en eenigen tijd daarna overleed. Het was een Maagden- of Nonnenklooster van de Premonstreit-orde, en droeg den naam van St. Maria's Poort, alsmede dien van Kusemar, Zijnd* deze laatste hoogst waarschijnlijk bij verkorting ontstaan uit de woorden kuissche Maria.

Buiten twijfel zal dit klooster, gelijk zoo vele andere gestichten van dien aard, een klein en nederig begin hebben gehad; maar weldra, door begiftigingen enz. verrijkt, grooter en fraaijer zijn geworden. Niets laat zich eerder vermoeden, dan dat de successhrelijke Abten, die in eenerlei geest en belang werken, vooral daarop arbeidden , dat hunne geestelijke dochters een deel weréldsche goederen aan het klooster vermaakten. Het bezat ten minste uitgestrekte landerijen, waaronder 60 grazen, ten zuiden van hetzelve gelegen. Zie