is toegevoegd aan je favorieten.

De bisschoppelijke hiërarchie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerstbenoemde bisschop van Leeuwarden, Remigius Dirutius, kon door de tegenwerking der overheid zijn wijding noch zijn zetel verkrijgen, terwijl zijn opvolger, Cunerus Petri, in 1578 door den stadhouder des Prinsen George de Lalaing gevangen genomen werd en twee jaar later naar Keulen vertrok. Hij was alzoo de eerste, maar tevens ook de laatste bisschop van Leeuwarden. — Te Groningen kon de bisschop joannes Knijff, hoewel in 1563 reeds gewijd, wegens den tegenstand van kerkelijke en wereldlijke overheden, eerst den 3 Oct. 1568 zijn intocht houden. Na zijn dood, 1 Oct. 1576, werd eerst in 1589 JOANNES van bruheze tot zijn opvolger benoemd, maar zijn ambt heeft deze niet vervuld, terwijl de daarna benoemde Arnoldtjs NlJLEN wel vier jaren lang als Vicaris Capitularis het bestuur van het bisdom heeft uitgeoefend, zonder echter de wijding ontvangen te hebben, maar in 1594 bij de Reductie de stad moest verlaten en geen opvolger gehad heeft.

Van de bisdommen in de Vereenigde Nederlanden kwam dus niet veel terecht, de verschillende zetels bleven de eene na de andere onbezet en de kerkelijke hiërarchie ging onder den invloed der Reformatie geheel te gronde. Iets langer hield het bisdom 's Hertogenbosch stand, nl. tot het jaar 1663, terwijl dat van Roermond eerst in 1801 ophield te bestaan

Tijdens de Republiek zag het er voor de RoomschKatholieken verre van rooskleurig uit. Het aantal plakkaten, die tegen hen werden uitgevaardigd, was zeer groot en de straffen, waarmede zij voor verschillende overtredingen bedreigd werden, waren zeer streng. Indien die plakkaten overal en te allen tijde gehandhaafd waren, zouden zij inderdaad geen leven gehad

*) In dat jaar deed de bisschop, Jean Bapt. Robert baron van Velde de Melroy, afstand van zijn diocese, welke territoriaal behoorde aan de Fransche Republiek en tot het bisdom Luik overging.