is toegevoegd aan je favorieten.

Het scepticisme, door den godgeleerde onzer dagen zorgvuldig te vermijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zamengaan met een zeer slechte praktijk. Maar het is voor ons ook niet de vraag, wat de voorstanders van het hedendaagsch Scepticisme innerlijk gevoelen, zelfs niet zoo zeer wat zij werkelijk in woorden uitspreken en belijden, maar veel meer wat zij gedwongen zullen zijn te belijden, als zij consequent willen blijven aan hun leer, en de regten eener onverbiddelijke logica niet miskennen. Houden wij dit in het oog, dan behoeven wij juist geen zeer profetischen blik om de overtuiging te erlangen, dat het Scepticisme noch aan de godgeleerde wetenschap, noch aan de Kerk van cheisttjs zelve veel nut aanbrengen kan. Der ware wetenschap immers is de taak opgelegd, om aan te wijzen en te doen kennen, niet wat de waarheid niet is, maar integendeel wat waarachtig i s. Waar het Scepticisme heerscht, daar ontvalt ons eigenlijk het "Voorwerp zelf van de wetenschap der theologie. Men houdt zich dan met het onderzoek bezig omtrent de bevoegdheid der bouwlieden en de geschiktheid der bouwstoffen, tot dusverre gebruikt, maar middelerwijl wordt de tempelbouw zelf gestaakt. Worden wij dan naar de toekomst verwezen met de schoone belofte, dat de Theologie, door toedoen van het Scepticisme, zal worden gezuiverd en genezen; wat ons aangaat, wij meenen, dat de kranke regt zou hebben om zich over den Medicijnmeester te beklagen, die om het kranke ligchaam^te zuiveren, hem het kostelijkst levensbloed zou ontnemen, of het hart aan den boezem ontrukken. Behoef ik er nog bij te voegen, dat zoo het Scepticisme meer veld won, het ook daarom der theologie tot groote schade zou wezen, omdat het onvermijdelijk, vroeger of later, een dogmatische reactie in het leven zou roepen, ligt krachtig genoeg om de uitbreiding eener milde, waarlijk Evangelische en echt liberale theologie, Evangelisch en eclectisch in den gezonden zin van het woord, belemmerend