Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen. Men heeft dikwijls het onderscheid tusschen de,oude en de nieuwe bedeeling hierin gezocht, dat in de eerste de oordeelsprediking, in de laatste de heilsprediking op den voorgrond zou staan. Dat er in dit opzicht onderscheid is tusschen de beide bedeelingen, ik zal de laatste zijn om het te ontkennen. Maar toch, zoo absoluut is dit niet. In de diepte der dingen zijn ook hier weer de oude en de nieuwe bedeeling één. Er is heilsprediking en heilsprediking; maar dat zelfde geldt ook in de nieuwe bedeeling. Er is een valsche evangelieprediking die de dingen, o zoo aantrekkelijk voorstelt, ze kleedend tot in de woorden zelfs van den Heiland, maar die er den zedelijken grondslag aan ontneemt. Het is die, waarin het kruis wordt gemist; het kruis van Golgotha, maar dan ook het eigen kruis, de waarachtige verootmoediging, het oordeel en de dood aan ons zelf; en met dat kruis de verzoening. Er is een evangelieprediking die vergeet wat het zeggen wil, dat de Heilige Geest, gekomen zijnde, de wereld overtuigen zal van zonde, gerechtigheid, oordeel.

Ik heb in den aanvang gezegd dat de vraag naar de onderkenning van ware en valsche profetie, d. i. naar de onderkenning van het waarachtige woord Gods, van blijvend, ook nog in onze dagen niet minder dan in die van Zedekia, actueel belang is. In den brief van Johannes wordt als kenmerk ter onderscheiding der geesten genoemd: „alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God, en alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God niet." Eri er worden in den bijbel ook nog wel andere kenteekenen genoemd. Ik zal nu niet beproeven de eenheid daarvan in het licht te stellen en te betoogen dat ook in dezen het woord van Jeremia en dat van Johannes liggen op dezelfde lijn.

Sluiten