Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt, heeft toch gezegepraald. Waar vóór drie honderd jaren een groot getal van Roomsche priesters de dienst in de kerken bij de altaren waarnam, daar traden weldra Evangeliepredikers, maar zonder altaren, in hunne plaats. De eene kerk na de andere werd gezuiverd en voor de Hervormden ingerigt, en tot op dit oogenblik herhaalt men in N^ord-Nederland in honderde Hervormde kerkgebouwen: die geloofd zal hebben, zal zalig worden; zoovelen Jezus Christus hebben aangenomen, hun heeft Hij magt gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijnen naam gelooven; er is geen andere naam onder den hemel gegeven tot zaligheid, en dit is het woord der zaligheid, dat ook tot u gezonden is!

Zoo juichen en bidden wij dan op dezen vreugdedag:

God! zou ons hart het ooit vergeten, Wat Gij voor onze vad'ren deedt,

Toen dwinglandij het vrij geweten Met al de magt der aard bestreed ? Uw almagt, uw ontferming bood Hun 't eenigst uitzigt in den nood.

Red, schraag, versterk door uw vermogen Wat eens uw hand gewrocht heeft, Heer!

En 't Vaderland slaat dankbaar d' oogen Van nieuws op U, zijn' Redder, weêr: Zoo word' door voor- en nageslacht JJw' naam de glorie toegebragt!

Gezang 171 : 3, 11.

Sluiten