is toegevoegd aan uw favorieten.

Beproeft de geesten!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefden in onzen Heek Jezus Christus t

Met eenige verwondering, wij zouden bijna zeggen, met eenige verbazing, zien wij u beden morgen in niet onaanzienlijk getal bier vereenigd. Vraagt gij, over dit ons woord verwonderd en verbaasd, waarom gij juist thans zulk eenen indruk op ons maakt, wij zijn bereid u daarvan rekenschap te geven. Dat gij dezen morgen hier zijt te vinden, schijnt ons te verpligten tot het besluit, dat gij belang stelt in het onderwerp, waarover heden, zooals gij verwacht, gesproken worden zal. Gij verwacht eene Inleiding tot de Catechismusprediking — en wij zijn niet gewoon, onder de "Catechismusprediking" zoovele hoorders bij elkander te vinden. Bevreemdt het u, als wij vragen, of gij in de Evangelieprediking aan de hand van den Catechismus wel groot belang stelt? Belangstelling moet zich openbaren. Wat geven onze bedehuizen des zondagsnamiddags te zien? Als de Heddelbergsche Catechismus het onderwerp der prediking aanwijst, komen velen er nooit of zeer zelden. Ik speek niet van hen, die bijna altijd des namiddags de kerk bezoeken, omdat zij er op een ander uur geen gelegenheid toe hebben; ook niet van hen, die dezen of genen prediker altijd gaan

1) Aangekondigd op het Piedikbeurtenbriefje.