is toegevoegd aan je favorieten.

Beproeft de geesten!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar die over dit leerboekje spreekt, alsof het eigenlijk weinig meer dan smakeloos geworden zout waard was, hem moeten wij met wantrouwen aanzien, en met het oog op hem durven wij zonder aarzelen zeggen: gelooft niet eiken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn! Zoo oordeelen wij. Wat zegt gij?

Bedachtzaam beproeven der geesten, gij hebt er belang bij. Indien niets van hetgeen wij reeds zeiden, om het woord van Johannes eene goede plaats in uw hart te doen vinden, eenigen indruk op u mogt gemaakt hebben, dit laatste woord, "gij hebt er belang bij", zal u toch wel doen opzien en opstaan. Gij hebt er belang bij! Menigeen, die doof blijft of traag, wat men ook zegt, neigt zijne ooren en ontwaakt, als hij van iets hoort verzekeren, dat hij er belang bij heeft. Neen, niet als hij het hoort verzekeren, eerst als hij het inziet. Zaagt gij toch allen evenzeer de waarheid in van onze bewering: bij het bedachtzaam beproeven der geesten door uzelveu hebt gij belang. Misschien zegt iemand: het is mij onverschillig wat er gepredikt wordt. Wij vragen hem: gelooft gij dan alles, of gelooft gij volstrekt niets? Misschien zegt men: ik bemoei mij niet met den strijd der geleerden. Wij antwoorden: het beproeven der geesten, waarvan Johannes spreekt, is nog iets anders, dan het zich inlaten met dien strijd, waarover zeer weinigen trouwens een juist oordeel kunnen vellen. Misschien zegt gij: ik zal niemand'lastig vallen en wensch, dat men ook mij met vrede late. Wij antwoorden: uwe schijnbaar zeer beminnelijke verdraagzaamheid kon wel de dochter van eene zeer weinig prijzenswaardige onverschilligheid zijn. Er zij geen misverstand tusschen ons. Wij wekken u niet op tot iets, waarbij gij geen belang hebt, niet tot de beoordeeling of het uit de hoogte veroordeelen van elke stelling, die u onjuist toeschijnt. Veel kunt gij laten rusten