Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen. De beroemde R. C. letterkundige ernst ton lasaulx heeft in zijne verhandeling Uier das Studium der grieehischen und römischen Alterthümer en in verscheidene andere programmen die zijn' naam voor dit onderwerp bekend hebben gemaakt, de volgende diepzinnige overtuiging nedergelegd: Het Christendom heeft nooit, waar het in zijn volle frischheid te voorschijn trad, angstvallig geweigerd iets echt-menschelijks zich te assimileren. Veeleer heeft het dit bij alle volken gedaan, en kon dit des te gemakkelijker daar de Schrift uitdrukkelijk verzekert dat de Stichter des Christendoms, die eenzelvig is met zijne leer, en die van eeuwigheid af bij den Vader heerlijkheid genoot, ook van den beginne der wereld de grond is geweest van alle ware ontwikkeling der menschheid. En is de Logos sedert de grondlegging der wereld de Middelaar tusschen God en de wereld geweest en de mensch naar Zijn beeld geschapen, zoo is al het rein-menschelijke als zoodanig ook christelijk, en de kerk, zich dattoeëigenende, heeft slechts haar eigendom, de onder de volken verdeelde haar toebehoorende waarheid tot zich teruggetrokken.

(12) Zie joh. h. kdrtz, Geschiehte des Alten Bundes Th I § 30.

(13) De christelijke beschouwing der oudheid staat in de naauwste betrekking tot de vraag over het lager en hooger onderwijs. Wij verwijzen den hierin belangstellenden lezer naar een opstel in gelzer's Prot. Monatsblatter April 1855 en October 1855, waarin heuszler de Duitsche volksschool van de laatste jaren beschouwt in hare betrekking tot de kerk, en vooral naar c. ft Roth , das klass. Alt hert hum und die religiöse Jugendbildung, waarin b. v. het Grieksche denkbeeld der Tyche'en Aisa met het christelijke denkbeeld der Voorzienigheid, en de begrippen der oude en der christelijke volken over het levensdoel op eene veel diepzinniger wijze worden vergeleken dan die, welke wij boven pag. 27 hebben afgekeurd.

(14) Dit denkbeeld, dat de vereeniging van het menschelijke en goddelijke in Christus zijne persoonlijkheid tot type en ideaal maakt van alles waarin de naar Gods beeld geschapen mensch zal geacht kunnen worden zijn eigenlijk wezen in volle reinheid uit te drukken, is vroeger en later dikwerf ontwikkeld, en ook

4*

Sluiten