Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus' Naam als van den Verrezene te belijden en te gelooven, bedoelen niets hoegenaamd anders. (Rom. 10, 9). Bekeering, heiliging, wereldvernieuwing, dit alles ligt wel in die belijdenis opgesloten, volgt er wel noodzakelijk uit: maar de belijdenis is toch niets meer noch anders dan »wat er eerst moet zijn vóór het tot iets anders komen kan." Op die belijdenis, door Petrus uitgesproken (Matth. 16, 18) bouwt Jezus de Gemeente en hare openbaring, de kerk. Door zijn Woord en Geest regeert de Heer de Gemeente en bouwt zijne kerk. Jezus bouwt haar. In Hem is de Gemeente uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, één met Hem als de leden met het Hoofd des lichaams. Hij is zelf het Woord dat wij belijden, het Woord dat bij God was en God was, in wien de wereld geschapen en voor wien zij bestemd is. Doordat dit Woord is vleesch geworden, is het nu ook in ons. Wij spreken het uit en wonen er in (Joh. 8, 31 Gr.): het is onze levensbodem: wij zijn met Christus in den hemel gezet. Wij wonen in het Woord, en het Woord woont in ons. In de O. T. profetie was dit Woord nog fragmentair, nog niet in ons wonende. Maar Jezus is de vervulling der profetie: in Hem zijnde hebben we de waarheid in ons wonende, dus Woord geworden, het helder, levend woord der Belijdenis van Jezus Christus. Gelooven en belijden is dus één, onscheidbaar als ziel en lichaam.

Die belijdenis, het levend Woord van Christus zelf, willen wij erkend zien als middel waardoor ons Hoofd Jezus Christus regeert ook in onze hervormde Kerk. Gij noemt onze pogingen »een pleit voor de reorganisatie der Kerk." Zooals dit door Ulieden bedoeld wordt, loochenen wij nadrukkelijk dat dit ons doel zou zijn. Reorganisatie der kerk is ons slechts middel, niet doel. Om 's Heeren heerschappij in onze kerk — we hebben het dikwijls en luid verkondigd — is het ons te doen, en om niets anders. Die heerschappij des Heeren is door Woord en Geest. Daarom, om den wille dier heerschappij dus, wenschen wij dat 's Heeren Woord rechtskracht in de regeering onzer kerk nebbe. Kan men in onze kerk de heerschappij des Heeren door zijn Woord herstellen zonder reorganisatie, welnu wij zullen tevreden zijn. Dit kan echter evenmin als dat de krijgsman zou strijden zonder zijn wapenen. Het is dus niet zooals Gijlieden schrijft, dat wij meenen zouden dat de reorganisatie der Kerk beter den Naam des Heeren Jezus Christus zou doen belijden:

Sluiten