Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verteld, die verhalen niet alleen hun uitwerking zouden hebben gemist, maar me sceptisch zouden hebben gemaakt tegenover den ganschen Bijbel: als 't ééne „niet waar" was, wie stond er me dan voor in, dat 't andere „wel waar" was ? 'n standpunt, dat vele volwassenen nog niet te boven zijn.

Een kind, dat zich uit den Bijbel hoort vertellen, drinkt alles als levenswaarheid gretig, ja gulzig in. Je moet maar eens zien, met welk 'n gespannen aandacht ze naar je zitten te luisteren, wanneer je spreekt van Mozes, die de kinderen Israëls dwars door de Roode Zee voerde, toen 't water als twee muren aan beide kanten omhoog bleef staan en de wolkkolom naar voren licht uitstraalde en achterwaarts duisternis uitgoot. Zie eens naar hun oogen, naar hun gansche houding! Wee dengene, die iri 'n kinderhart twijfel zaait aangaande God en zijn macht en daardoor de werking verhindert van 't heilig Godswoord, dat 't godsdienstig leven wil wekken!

Gaan we nu nader onze vraag beantwoorden, dan zullen we trachten al de geopperde bezwaren te ondervangen. We willen ze niet wegdoezelen, maar in ander en juister licht zien.

Hoe vertellen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis?

Een eerste voorwaarde om 't goed te doen is, dat we den Bijbel beschouwen als 'n godsdienstig boek.

Ge denkt misschien: maar dat spreekt toch van zelf!

Zeker, dat doet 't ook. Maar dingen, die vanzelf spreken, worden niet altijd in praktijk gebracht. Ware 't maar zoo, dan waren we al heel wat verder. Zoo ook hier. Al maakt men van den Bijbel geen boek van natuurkunde, of aardrijkskunde, of geschiedenis, wat trouwens nog vele menschen doen, die dan angstvallig trachten de overeenstemming daarvan aan te toonen met de „resultaten der wetenschap", bij de meesten komt de godsdienstige beteekenis ven den Bijbel te weinig tot haar recht.

Noem ik den Bijbel 'n godsdienstig boek, dan bedoel ik daarmede, dat in den Bijbel alles met God in verband wordt gebracht. We hebben hier dus geen boek van religieuze stemmingen en beschouwingen en gedachten, maar 'n boek, waarin alle lijnen naar God heenloopen. God is, gelijk we boven opmerkten, de realiteit. De daden der menschen worden alleen gemeten naar den maatstaf van

Sluiten