is toegevoegd aan je favorieten.

Het Methodisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij dan nu eerst kortehjk de opkomst van 't Methodisme in Engeland nagaan, in 'tmidden van de achttiende eeuw. Om daarna niet stil te staan bij 't in de laatste jaren van buiten af hier geïmporteerde Afminiaansche Methodisme, b.v. de opwekkingsmeetings en 't Leger des heils (ook dat heeft ons wel wat te zeggen, maar daarover handelen wij heden avond niet); neen, maar om daarna wat meer breedvoerig stil te staan bij de sporen van 't Methodisme in ons eigen geestelijk en kerkelijk leven.

Het was in Engeland, toen 'tMethodisme daar opkwam, een tijd van diep verval in godsdienst en kerk. Doodigheid, lauwheid, onverschilligheid, ongeloof, ruwheid van zeden, losbandigheid. In de. kerken weinig tegenweer tegen deze dingen.

Velen uwer weten, dat we nu 't oog moeten slaan op Jobs Wesley. Zijn vader was predikant in de Engelsche Staatskerk, een Kerk, gezuiverd in de belijdenis van Roomsche dwalingen, maar bisschoppelijk in de kerkregeering. Zijn moeder schijnt een kloeke Christin geweest te zijn, die haar leven lang grooten invloed op haar zoon uitgeoefend heeft. In zjjn jongensjaren, buiten 't onderlijk huis, op school, werd John Wesley al door ontberingen gehard en gestaald. Zeventien jaar oud, werd hij student aan de hoogeschool te Oxford. Hij komt onder een sterken indruk van Thomas a Kempis: de navolging Christi, en andere boeken; voelt, dat hij een van beiden "moet, of voor den duivel, of voor God leven; begint zich met de borst op vroomheid toe te leggen, en leert gevoelen hoe diep de eisch van Gods wet gaat. Nadat hij de wijding tot 'tkerkelijk ambt in de staatskerk ontvangen had, hielp hij wel een tijdlang zijn vader als hulpprediker, maar voornamelijk vertoefde hij te Oxford als docent aan Lincoln