is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van meer gewicht echter dan deze onhistorische opvatting van het Calvinisme, waarbij vergeten wordt, dat de Fransche synodale kerkinrichting door Calvijn goedgekeurd was en dat de»Ordonnances ecclésiastiques de Qenève*. de dorpsgemeenten volstrekt niet als werkelijke Kerken erkennen, is het feit, dat het Calvinisme van Dr. Kuyper een formeel Calvinisme is. Hij zegt niet alleen: Heformanda quia reformata, sc ecclesiamaar hij vat dit reformeeren op als het geven van een nieuwen vorm. De belijdenis der Gereformeerde Kerk is hem het formulier der kerkelijke eenheid en als zoodanig onaantastbaar, totdat eene Gereformeerde synode er veranderingen ingemaakt heeft; evenwel is het aan een ieder geoorloofd, zooveel artikelen te verwerpen, als men wenscht, mits men dit slechts niet uitspreke en zijne gravamina 2) aan de synoden mededeele. Derhalve beteekent het behooren tot de waarlijk gereformeerde Kerk eigenlijk niets anders dan het lidmaatschap der Ned. Herv. Kerk met hare gehate besturen. Want wie verzekert ons, dat niet in eene Kerk, waarin de geest van éénen bepaalden man voorheerschende is, de algemeene synode veranderingen in de belijdenis zal maken, die den bodem van het gereformeerde dogma schijnbaar onaangetast laten, maar die hem feitelijk ondermijnen ? Indien het tot zulk eene herziening der belijdenis kwam, dan zou het waarschijnlijk zijn, dat de leerstukken van de overheid, van de Kerk, van den H. Geest en Zijne werkingen in eene van de gereformeerde leerwijze afwijkende gestalte zouden voorgesteld worden. En zoo zou derhalve feitelijk verloren zijn, wat in formeel opzicht gewonnen was. Daarom was het ook niet te verwonderen, dat zeer velen, die vóór 1870 niet tot de Confessioneelen behoorden, zich aan zijne kerkrechtelijke en politieke beschouwingen aansloten, omdat zij in het formeele zoo geheel met Dr. Kuyper overeenstemden. Nog grooter echter is het gevaar, en dit is geen hersenschim gebleven, dat in eene

/) >Omdat de Kerk eene Gereformeerde Kerk is, daarom moet zij gereformeerd worden.« ') «bezwaren tegen de belijdenis.<