is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft het Classicaal Bestuur der Amsterdamsche Classis den 4en Januari 1886 de 80 leden van den Kerkeraad voorloopig geschorst. De stemming over het reglement op het beheer was de aanleiding hiervoor, en de grond was de revolutionaire gezindheid dezer mannen, die zich hier duidelijk openbaarde. Het spreekt van zelf, dat men buiten Amsterdam over het algemeen zeer weinig van de zaak begreep, en dat, toen men vernam, dat de trouwe belijders waren gesehorst, en spoedig daarop, dat de Nieuwe Reik te Amsterdam, de vergaderplaats van den Kerkeraad, nu eens door het Classicaal Bestuur, dan weer door het kerkelijk beheerscollege (Kuyper e. a.) bezet was, men niet wist, wat men hoorde. Het allerminst begreep men, dat het Classicaal Bestuur van Amsterdam de wezenlijke belangen van de Gereformeerde Kerk had gered uit de handen dergenen, die geen andere wet erkenden dan hunne kerkrechtelijke idealen.

En toen het verhaal der gebeurtenis, meer of minder partijdig gekleurd, de feiten deed kennen, waren de meeningen verdeeld. De . nieuw-Gereformeerden waren woedend en eene zuster der gemeente zong den ganschen 74sten psalm, zooals de »Heraut« mededeelt. De Confessioneelen geloofden, dat de ethischen en irenischen .iets zeer gruwelijks gedaan hadden. Diegenen, die gewoon waren alles te laken, wat Kuyper en zijne vrienden deden, goten hunnen toorn uit en verheugden zich over de daad van het Classicaal Bestuur, waarvan Dr. O. J. Vos scriba was. De linkerzijde der modernen gevoelde, dat de slag, die. nu de nieuw-Gereformeerden trof, wellicht en met evenveel recht later ook hen zou treffen. De meesten, tot oordeelen onbekwaam, geloofden, dat eene afzetting der geschorsten ongeoorloofd was en den val der Kerk ten gevolge zou hebben. Ook scheen het onbillijk, dat mannen, die zich in menig opzicht verdienstelijk gemaakt hadden, om eene kerkrechtelijke overtreding hunne posten zouden moeten verlaten. Daarbij kwam nog de schijn, alsof men de vrijheid, die de liberalen genoten goedkeurde, indien men tegen de nieuw-Gereformeerden veel krachtiger optrad dan tegen hen. Adressen van