is toegevoegd aan je favorieten.

Verijdeld of verblind?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is spotten en niets anders.

Eigenlijk heeft Kuyper het recht van tegenspraak door zoo iets reeds verbeurd, als hij in De Heraut, No. 322 schrijft, dat zij, die de handelwijze van 2 Kon. 10 : 21 — 28 ten voorbeeld willen stellen als het ware onzen koning zouden moeten uitnoodigen om „alle bedienaars van een niet zuiveren godsdienst naar den Haag te lokken, in een groot lokaal op te sluiten eu er dan een compagnie grenadiers op los te staren, om ze met opgeheven sabel dood te slaan." Dan zien wij nog liever, dat hij als in De Heraut van 20 Januari) '84 gaat beweeren, dat veel van de Wet Mozes' op onze tijden niet meer van toepassing is. Hoezeer dit strijdt met de uitspraken des Heeren Jezus' behoeven wij niet aan te toonen. Matth. 5:18 en 19 staan daar als geweldige getuigen tegen hem op, nog aangedrongen door vs. 20 en de geheele strengere toepassing, die de Heere Jezus in het vervolg der bergrede op de Wet maakt.

Wel is waar spreekt ook onze Geloofsbelijdenis in Art. 25 van het afdoen der ceremoniëele Wet. Maar zeer klaar wordt in dit Art. evenals ook door de H. Schrift (o. a. Hebr. 10:1) aangetoond, dat het alles nog maar een schaduw ii der toekomende dingen, maar dat het lichaam Christi is (Col 2: 17). Die schaduwen staan daar nog voor ons om ons, die zoo klein van begrip zgn, beter af te teekenen welke de breedte, lengte, diepte en hoogte zij (Eph. 3 : 18).

Er is dan ook, recht opgevat, niets van voorbijgaanden aard in het Oude Verbond zelts. Want het is alles gemaakt naar het hemelsche voorbeeld (Ex. 25 : 9, 40, 11and. 7 : 44, Hebr. 8 : 5). Die oude teekeningen, als wjj het zoo eens mogen zeggen, worden nog dagelijks door hen, die zich als Nehemia mogen opmaken en bouwen (2 :20), met veel vruchtgevolg gebruikt.

Het afdoen der ceremoniëele Wet door onzen Heere Christus beteekent dan ook volstrekt niet, dat die Wet nu afgeschaft is. Neen, het is de overgang van de morgenschemering tot den vollen dag.

De Wet, de burgerlijke en zedelijke, wordt ook nog verscherpt.

Helaas, evenals onder het Oude Verbond, zien wij in onze dagen ook nog die verslapping, waardoor de Wet Gods niet wordt uitgevoerd ook tegen de ketters, alhoewel Zij zoo scherpelijk wordt gepredikt (Heid.