is toegevoegd aan je favorieten.

Het reorganisatie-ontwerp van "Kerkopbouw" beoordeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet minder scherp protesteeren wij tegen het feit, dat de Class. Vergaderingen vrijwel geheel worden uitgeschakeld. Dit is in het gansche Rapport het streven: beknotting van de macht der Class. Vergaderingen en versterking van de macht der Prov. Synodes. De Prov. Synode heeft de beslissing in tuchtzaken, de Prov. Synode kiest de leden der Alg. Synode, enz. .Aan den wensch van Kerkherstel om de Synode te doen bestaan uit afgevaardigden derClasses, isgeen gehoor gegevenJDit klemt des te meer, waar ook Kerkopbouw een veel grootere Synode voorstelt dan wij thans bezitten. Hier kan slechts angst het motief zijn geweest, angst voor de Kerk in haar wettige vergaderingen. En wie leest hoe van vrijzinnigen kant het Ontwerp van Kerkopbouw wordt aangeprezen, omdat daardoor eventueel de machtspositie van de Vereen, van VrijzinnigHervormden in de Kerk ten deele althans gehandhaafd blijft, dien kan het niet anders dan bedroeven, dat dergelijke motieven de schaal hebben doen doorslaan naar dezen verkeerden kant.

Beknotting van de macht der Class. Vergaderingen. Niet het minst wordt dit duidelijk in de voorgestelde leertuchtprocedure. Zeker, de Class. Vergadering moet gevallen voor opzicht en tucht mélden aan den kerkeraad of den Visitator, zij mag in gevallen van leertucht ook advies geven aan de Prov. Synode. Zij mag echter zelf geen tucht uitoefenen. Als reden daarvan wordt in het Ontwerp genoemd, dat de Class. Vergadering te omvangrijk zou zijn en al te dicht bij de persoon in kwestie zou staan. Alsof de kerkeraad, die tucht uitoefent op zijn leden, nog niet veel dichter staat bij de aan zijn zorg toevertrouwden en in groote steden ook minstens zoo omvangrijk is als menige Class. Vergadering!

Wij meenen dan ook, dat deze uitschakeling van de Class. Vergaderingen ontoelaatbaar is. Juist in die vergaderingen moet zich, omdat zij wezenlijk vergaderingen van ambtsdragers zijn, het geestelijke ambt volledig openbaren. En wij hebben een weg aangewezen — een weg die immers ten deele ook door Kerkopbouw wordt gevolgd — waarlangs tuchtuitoefening, ook door de Class. Vergaderingen, niet terstond leidt tot kille procedure, maar waarlangs voor persoonlijke