is toegevoegd aan uw favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wetenschap, die zich als een God doet gelden en eeren, heeft haar stempel op heel het denken en weten niet alleen van ons volk maar van geheel de beschaafde wereld gezet. Zij heeft alle hoogten bezet, alle sterkten ingenomen, de wapenen, waarmede zij bestreden zou kunnen worden, heeft zij geroofd of onbruikbaar trachten te maken, ja alle wapensmid heeft zij uit het land weggevoerd. Zoodat metterdaad onze toestand niet ongelijk is aan dien, waarin Israël staatkundig verkeerde, toen de Filistijnen ten dage van Saul in 't land ingebroken waren en alleen bij den Koning en Jonathan nog een zwaard gevonden werd.

Wij bedoelen niet minder dan een algeheelen ommekeer in het denken en oordeelen niet van enkelen maar van de natie in haar wetenschappelijk, haar staatkundig, haar maatschappelijk leven.

Heel de wereld voor Christus! Alle knie voor Hem gebogen. Op aller tong met eerbiedenis Zgn heiligen naam. Zijn Woord erkend als de levenswet.

Dat is het ideaal.

Wij kozen het niet zelf. Het werd ons voorgesteld. Dat moet nagejaagd, dat moet bereikt. Niet om onzentwil, maar omdat wat het inhoudt, van den Drieëenigen toegezegd is aan Hem, die op den troon zit, bekleed met alle macht in Gods heelal.

Alle leven onder ons moet omgezet. De heerschappij van duisternis en verderf moet wijken voor die van het licht en het leven.

De publieke opinie in eiken kring moet met ons vóór onzen Christus kiezen.

Er moet bekeering komen Een zich wenden van het doode en dood voortbrengende schepsel tot den levenden God, die alleen het leven geeft.

Hetgeen dezen op zich zelf reeds zóó zwaren arbeid nog oneindig verzwaart is het feit, dat alles en schier allen zich daartegen keeren.

Gelijk wij reeds opmerkten, het bestaande op bijna elk terrein des levens onder ons is in oorsprong, in doel en vormen zoo ganschelijk tegen den Christus gekeerd, dat geen vergelijk, geen verdrag te treffen valt. En nu weet ieder, die er ooit in hart of huis of zaken toegeroepen werd, wat het inheeft,