is toegevoegd aan je favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sy i/i n f 'itti./.ccr dezes - /•••• vroeger verschenen ren nog verkrijgbaar :

P. J. W. KLAARHAMER.»Tot de ~ Wet en tot de'Getuigenis ! Het antwoord dat de.Belijdenis der Gereformeerden geeft op de vraag: „Wat is de Kerk -- Welk is het ambt der gelopvigen — en Waaruit wordt de ware van de valsche " Kerk' gekend.- '. . . . . . ƒ ;:0,2O.

G. rYOETIUS. * Beginselen' van Gereformeerd Kerkrecht, door I)r. («ebsink. . . ... . ' ƒ 0 35..

HANDBOEKJE ten dienste der Nedr Gereformeerde Kerken. .2U1- jaargang. . . . . . ƒ 0,30. '

-I n hou d : -Kalender; enz.- Verschillende opgaven jom-' trent de Viy« Universiteit:y- Stichtingen enz. ~ Statistiek der: Kerken. - Mengelwerk, waarin, bijdragen ve,n Da. Sikkel, ' Ds Pioos v.iN" Amsteï., Ji> .- van Ovbkstbkg — Lijst vanvrei'mde.woorden, enz.. '

L. G. O. LEDEBOER. Brief aan 'li. M. den Koning Willem H,; geschreven in 1841 uaar' aanleiding der .vervolgingen tegen —i de toenmalige Gereformeerden . . . . • ƒ 0,10.

R. BAXTER. De stemme Gods Jtoepende tot bekeerirïg.

ƒ 0,45. '

W. HHNTINGTON.. Beschouwingen Over den- God van Israël, in, eene reeks van- brieven -met een voorwoord van Ds. P.

VAN DjJKK . . . . . . . . ƒ 1,— .

Id Het verlies en herstel van het beeld Gods in den mensch.

2 dln. ƒ 0,50. ■ BRAKEL. Trappen van hét geestelijk leven ƒ 0,90.

y. d. GROE. Tiental godvruchtige Prèdicatiëh'f|£.. ƒ 0,40. "Id. Het zaligmakéncl geloof . .}y . ƒ 0,20.