Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

critiek het onhoudbare van heel deze beweging aan te toonen.

Wij willen daartoe :

a. Het licht der Schrift over deze secte doen schijnen.

b. Haar bezien in het licht harer eigen historie.

a. Gelijk bij elk ander ding, zoo is 't ook hier, gelijk vanzelf spreekt de eerste en groote vraag : „Wat zegt de Schrift er van".

Nu zou het vanzelf veel te lang worden om elke afwijking die zich bij de Apostolischen voordoet te toetsen aan de Schrift. Wij zullen ons bepalen tot het punt waar het om gaat, n.1. tot de vraag of er werkelyk in dezen tijd nog Apostelen kunnen zijn in den zin waarin de Apostolischen beweren Apostelen te hebben, apostelen zooals de twaalven dat waren. —

Als de apostolischen daarin gelijk hebben, als hun apostelen werkelijke apostelen zijn, in den zin van de twaalven, dan hebben wij ons aan hen te onderwerpen, hunne leer geloovende.

Maar blijkt het, dat hunne apostelen v a 1 s c h e apostelen zijn, dan is daarmede heel hun streven geoordeeld als een valsch en anti-christelijk drijven.

Nogmaals zij het dus gezegd, de zaak waar het op aankomt is deze : „Kunnen de Apostelen der Apostolischen werkelijk Apostelen zijn gelijk de twaalven.

Het woord „apostel" beteekent eigenlijk niet anders dan : „Afgezant", iemand die door een ander is afgezonden om een bepaalde opdracht te volvoeren. In dien zin is elke dienaar des Woords een Apostel ; immers zoo dikwijls hij het Evangelie predikt staat hij voor de gemeente als door God gezonden om den goddelooze te zeggen dat het hem kwalijk, den rechtvaardige dat het hem wel zal gaan.

In dien zin zou men een man als Luther of Calvijn een apostel kunnen noemen. In dien zin zouden ook de Apostolischen hun voormannen, mits zij kwamen met een echt schriftuurlijke prediking, apostelen mogen noemen. Maar dat is hun bedoeling niet. Zij geven aan

Sluiten