is toegevoegd aan uw favorieten.

Johannes Theodorus van der Kemp, Medicinae Doctor, als aan de hand der Voorzienigheid, langs de donkerste wegen, opgevoed en bekwaam gemaakt, om als zendeling op te treden, ter uitbreiding van het Evangelie onder de heidenen van Zuid-Afrika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zult anders over dezelve oordeelen, in verband met de wonderspreuk: Vertrouw ze niet aan God, maar aan Mij toe, waren te bepaald, te ernstig, te vergheven, dan dat hij van zich konde verkrijgen, om, hetzij aan eene begoocheling der zinnen , hetzij aan een ijdel droombeeld te denken. Wat er van mogte zijn, hij begreep, en begreep dit te regt, dat zich alles noodwendig zou moeten verklaren, door te gehoorzamen aan het bevel: Onderzoek mijne leer nog eenmaal.

Maar hoe dit onderzoek aan te vangen? Waar te beginnen en waar te eindigen? Daarenboven was de Bijbel reeds zoo menigmaal door hem onderzocht, en hij had denzelven telkenreize ter zijde moeten leggen met de door hem gebezigde uitdrukking: Warnest der grootste ongerijmdhedejtjföLQ) Angstl7Yalhge huivering greep hem aan bij de gedachte, •$tfk$"j °°k tnans weder diezelfde uitdrukking zou moeten herhalen. Desniettejaan^ilde hij handen aan het werk slaan, door met de meest mogelijk» naauwgezetheid zijne eigene aanteekeningen te vergelijken met, en te toetsen aan den inhoud der Apostolische Brieven. De Brief van patjtltjs aan de Romeinen was dien ten gevolge de eerste, welke den toets moest doorstaan; maar naauwelijks was hij tot aan het achtste