is toegevoegd aan je favorieten.

De grondslagen van den eigendom bij het licht van de eerste vijf boeken der Heilige Schrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en over de visschen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt, dus alleen over de stoffelijke creaturen. En is het al, dat in de eerste vijf boeken der Schrift in slavernij ook de mensch als voorwerp van eigendom wordt genoemd, het is dan alleen naar zijn lichamelijk bestaan, dat hij daarbij een voorwerp van eigendom is, gelijk dit vooral in Gen. 47 :18 v. is te zien, waar de Egyptenaren, nadat zij al hun geld en hun vee voor koren tot Jozef hebben gebracht, ten laatste ook zichzelf en hun land Jozef komen aanbieden en dit dan met deze woorden doen: „Wij zullen het voor mijn heer niet verbergen, alzoo het geld verdaan is en de bezitting der beesten gekomen aan mijnen heer, zoo is er niets anders overgebleven voor het aangezicht mijns heeren, dan ons lichaam en ons land. Waarom zullen wij voor uwe oogen sterven? Zoo wij, als ons land, koop ons en ons land voor brood, zoo zullen wij en ons land Farao dienstbaar zijn." In de weinige plaatsen, waar, zooals in Deut. 33:4 (de wet) en in Num. 18:20. Deut. 10:9; 18:2 (God zelf), van andere dan lichamelijke zaken als eigendomsgoederen wordt gesproken, hebben wij dan ook slechts met overdrachtelijke spreekwijze te doen. En wat hierbij vooral de aandacht trekt, wordt in de eerste vijf boeken der Heilige Schrift ook van zakelijke rechten op anderer goed gesproken, dan worden nooit deze rechten zelf, maar steeds de goederen, waarop zij aanspraak gaven, als voorwerp van eigendom beschouwd.1) Zoo heeten in Num. 18:21, 24 en 26 de tienden van Israël zelf „de erfenis", d.w.z. de bij verdeeling toegewezen

') Anders in ons Burgerlijk Wetboek Art. 553: „De wet verstaat door zaken alle goederen en rechten, welke het voorwerp van eigendom zijn". Vergelijk echter Pothier, Traité de la possession bij Van Boneval Faure. Historische toelichting van het Nederlandsche bezitsrecht 1877 blz. 18: „— mais elles sont susceptibles d'une quasi — possession: Jura non possidentur, sed quasi possidentur".