is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedvindt) eerst examineeren, en naardat zij hen in 't examen bevindt, hen een tijd lang laten in 't privé proponeeren, en dan voorts met hen handelen, zooals zij oordeelen zal stichtelijk te wezen.

De Gereformeerde Kerken erkennen geen anderen weg tot de Bediening des Woords dan die der Theologische studiën, behoudens alleen de zeer zeldzame gevallen, waarin bij hooge uitzondering de Heere naar Zijn vrijmachtig welbehagen langs anderen weg de noodige gaven verleent.

Om dit te weten, zal de Provinciale Synode van hen, die zich hiertoe aanbieden, allereerst de noodige attesten van Kerkeraad en Classe onderzoeken ten aanzien van de in Art. 8 K. O. geëischte eigenschappen. Vervolgens zal zij zelve hen te dien aanzien nader onderzoeken. Alleen indien de aanwezigheid daarvan boven allen billijken twijfel verheven blijkt, zal zij hen toelaten tot het praeparatoir-examen.

Dit praeparatoir-examen zal den examinandus worden afgenomen door de Classe zijner woonplaats, die het overige deel van Art. 8 zal uitvoeren; en, wanneer hij aan het einde van den oefeningstermijn voldoende zal zijn bevonden, hem beroepbaar zal stellen; waarna hem dan het peremptoir-examen wacht. Deze beide examina onderscheiden zich van die der Theologisch opgeleiden alleen door het niet-onderzoeken in de Oude Talen.

(Acta 1893; Art 176.)

IX. Nieuwelingen, Mispriesters, Monniken, en die anderszins eenige. sekte verlaten, zullen niet toegelaten worden tot den Kerkedienst, dan met groote zorgvuldigheid en voorzichtigheid, nadat zij ook eenen zekeren tijd eerst wel beproefd zijn.

X. Een Dienaar eens wettelijk beroepen zijnde mag de Gemeente, waar hij zonder conditie aangenomen is, niet verlaten, om elders eene roeping aan te nemen, zonder bewilliging des Kerkeraads met