Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd is vervuld: de goddelijke belonen , in vroegere eeuwen aan het menschdom gedaan, zoowel in de heiden wereld, als onder het volk der Joden, zijn nu ja en amen; het geroep der eeuwen: wachter! wat is er van den nacht ? heeft opgehouden, omdat de morgen gekomen is; de Messias is verschenen, en nu hij verschenen is, hebben wij geenen anderen meer van noode 1 Dit bewustzijn, dat met zijne verschijning een nieuw tijdperk voor het leven der menschheid was aangebroken, stond Christus altijd helder voor den geest, en dat openbaarde hij van het oogenblik af dat hij het koene woord: //Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen, en wat wensch ik? Och, of het reeds ontstoken ware ?" deed hooren, tot dat hij stervend aan het kruis den zegekreet: //het is volbragt!" uitboezemen kon. Toen de geheele wereld hem verliet, toen zijne discipelen aan hem geërgerd werden, te midden van het opgeruid gepeupel, zoowel als voor den ligtzinnigen Pilatus, was hij zich bewust te zijn de Koning der waarheid, die in de wereld gekomen was, om der waarheid getuigenis te geven. Dienzelfden indruk, dat Christus' verschijning het keerpunt is van de geschiedenis der menschheid geven ons alle schriften des N. Y. //De zaligheid is in geenen andere" zegt Petrus; «niemand kan een ander fundament leggen, dan 't geen gelegd is, namelijk Jezus Christus", alzoo laat Paulus zich hooren; terwijl het Evangelie, dat naar Joannes is genoemd, alleen met deze bedoeling schijnt geschreven te zijn, om te toonen, dat het nieuwe leven des geestes, hetwelk in Christus verschenen is, geopenbaard werd ten nutte der geheele menschheid alle eeuwen door.

' 2

Sluiten