is toegevoegd aan je favorieten.

De goede strijd gestreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen om uit de bediening van Christus' dood opgenomen te worden en nu die mensch er de medewetenschap van kreeg dat diezelfde Christus onder de wet, gerechtigheid Gods was. Dus zyn leven heeft hy afgelegd aan het kruis van den Zaligmaker, en deze voetstappen mocht hy' gaan, door de H. Geest, zooals wy lezen in het evangelie; er wordt gevraagd aan Petrus: „Wie ben ik" en Petrus antwoordde: „Gy zyt de Christus, de Zone des levendigen Gpds." Maar nu moesten zy' met die kennis van Christus aanvangen in het aanklevend geloof en nu moeten zy' met Hem sterven, dat is de donkerste ty'd van de kerk om met Hem te sterven en met Hem onder de richterly'ke handelingen te gaan. Want Christus, de groote Meester, heeft een richterly'ke dood ondergaan. En als wy nu een onderwerp van onze eigen doemschuld mogen worden om met Hem richterly'k verloren te mogen gaan. Dan staat er: „en het hoofd buigende gaf Hy' den geest". Als dat voor die mensch afgewerkt en toegerekend wordt, dan wordt de vloek weggenomen en dan kry'gt het geloof vereeniging en vrede met God die alle verstand te boven gaat en dan gaan ze verstaan dat elke weldaad een vrucht is van de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En werden zy' niet verkracht door de zonde, dan hadden ze aan den troost genoeg en konden zy leven in de volle blijdschap. Maar de Heere heeft hooger wegen voor de kerk, en de Heere komt Zyn volk niet te vormen tot eer van het volk zelf, daar zyn ze ook mee bedrogen. Maar de Heere heeft alles gewrocht om Zy'ns zelfs wil en om Zyn eer en het is een blijdschap van het kind Gods uit de vrucht van de wedergeboorte als zy' zoo van God mogen spreken, daar kunnen zy graag by stil staan, want daar moeten zy' van leven, dat is de vrucht en als zy' mogen sterven en erin gezet worden dan verstaan zy God. Er is geen zwaarder macht dan de toorn Gods tegen de zonde. Wy"

3