is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfelijkheid en rasverbetering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

constateeren en bovendien wordt zij later meestal nog vergeten. Ook is het best mogelijk, dat de eene variatie een grootere sterfelijkheid heeft dan de andere en daardoor worden alle berekeningen in de war gestuurd.

Bijzonder last heeft men van de sterfelijkheid, wanneer men te doen heeft, zooals bij de meeste psychosen, met erfelijke anomalieën, die eerst later in het leven op den voorgrond treden en die zelfs met de beste methoden van onderzoek niet eerder kunnen worden ontdekt. Hoe later de ziekte dan openbaar wordt, hoe grooter de kans is, dat de patiënt voor dien tijd reeds door den dood is weggenomen, zoodat de onderlinge verhoudingen daardoor moeten afwijken. Er zijn dan uitgebreide onderzoekingen noodig om na te gaan of de uitgevallen leden der familie ook bij de becijferingen moeten worden berekend. Dikwijls zal men echter tot de conclusie moeten komen, dat de gevonden resultaten niet voldoende zijn om positief te bewijzen, dat ineen bepaald geval de erfelijkheid overeenstemt met de regels van Mendel, terwijl men in het midden moet laten of zij er ook mede in strijd zijn.

Sommige kenmerken zijn aan een bepaalde sexe verbonden en worden b.v. door vrouwen overgebracht, zonder dat deze zelve de stoornis vertoonen. Zij brengen het kenmerk niet over op de dochters maar wel op de zoons, waarom men in zulk geval spreekt van latente erfelijkheid. In dit opzicht kan gewezen worden op de bloedersziekte (haemophilie) die zich van den grootvader van moeders zijde overplant op den kleinzoon. Deze ziekte is een afwijking in de constitutie, die zich openbaart door een opvallend groote neiging tot spontane en traumatische bloedingen, Ook bij de kleurenblindheid heeft men dergelijke verhoudingen.

Omtrent den invloed van bloedverwantschap bij de ouders, consanguiniteit, zijn de meeningen nog verdeeld. ') Velen meenen, dat daardoor geen nadeelige invloed op de kinderen wordt uitgeoefend. Bekend zijn in dit opzicht de onderzoekingen van Fischer omtrent de kinderen, die in Duitsch Zuid-West-Afrika geboren werden uit huwelijken van Boeren met Hottentotten. Hunne kinderen trouwden veel onder

') N. P. van der Stok. Huwelijken tusschen bloedverwanten, 's Gravenhage 1888. A. M. Benders, Het huwelijk onder bloedverwanten. Levensvragen VIII 8.