Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.

Er zijn werkelijk reeds betrekkingen aangeknoopt tusschen de bisschoppen der oude zetels van Utrecht, Haarlem en Deventer en de hoofden der anti-onfeilbaarheidsbeweging in Duitschland. Ik stel mij van die beweging niet veel voor, maar zal zij tot iets leiden, dan zal zij het te danken hebben aan de aansluiting aan onze OudKatholieke Kerk, die haar de middelen moet verschaffen. Op het Congres te Munchen, waar onze Oud-Katholieken vertegenwoordigd waren, bevonden zij zich op hetzelfde terrein, dat zij in Nederland voortdurend hebben verdedigd.

Nu is de groote vraag, of de bewering onzer OudKatholieke bisschoppen, dat zij noch scheurmakers, noch ketters zijn, maar de wettige en onmiddellijke opvolgers in het oude Nederlandsche episcopaat, slechts eene fictie is, dan ot deze bewering rust op feiten, die kunnen worden bewezen.

De kerkgeschiedenis van Nederland moet hierover uitspraak doen; ik begin met de geschiedenis van het bisdom van Utrecht tot aan de Hervorming om in mijn volgende meer bijzonder de quaestie der Oud-Katholieken te behandelen.

Utrecht was de bakermat van het Christendom in Nederland ; tegen het einde der 7e eeuw werd het door den H, Wülebrord, tot bisschop van Utrecht en aartsbisschop

Sluiten