Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christen moet besluiten, dat ik, niettegenstaande al het opgenoemde niet gaan mag, maar blijven moet, dat ik hier voor God, mijne medemenschen, mij en de mijnen kan blijven arbeiden, ik zal dan niet eigenzinnig, niet vlóeschelijk drijvend volharden in mijn besluit. Wil echter iemand mij met den eenen of anderen gemoedelijken uitroep naar het hoofd werpen of op mijne gevoeligheid werken, hij kan verzekerd zijn alsdan een ijzeren hoofden een koperen borstdeksel te ontmoeten, hetwelk bestand is tegen woorden op papier en klanken in de lucht. Voor God en Zijn Woord buigt zich alleen eenChristenNederlander, die waarlijk staat in de vrijheid, waarmede Christus ons heeft vrijgemaakt. Zulke Nederlandsche Christenen kunnen inde Vereenigde Staten van Noord-Amerika ruim ademhalen, en zulk een hart behoeft de Nederlander, die Noord-Amerikaansch Staatsburger wordt, niet uit te schudden, niet te verloochenen^

Inwoners van Nederland! ik heb u toegesproken in opregtheid en eenvoudigheid; die woorden liggen ter uwer verantwoording. Eenmaal breekt die dag aan, waarop dezelve of bevestigd of gelogenstraft moeten worden door den Hoogsten Regter, door den Koning der Koningen en den Heer der Heeren. In de gedachte aan dien dag en dal oordeel schreef ik de woorden terneder, geef ik ze aan u ter overweging. Mijne verwachting ten aanzien van Nederland, ten aanzien van de oude wereld zijn niet verblijdend en vertroostend j doch waar zal ik van blijdschap of troost spreken, waar het Woord Gods droefenis en jammer voorspelt. Inwoners van Nederland! versmaadt dit geschenk niet, hetwelk ik u bij de intrede van dit jaar aanbied! Onderzoekt de Heilige Schriften, ziet wat God tot u, tot de geheele wereld spreekt: O land ! land! land! hoort des Heeren Woord! De groote vraag, waarop alles nederkomt, is deze: moet het Woord van God gelden of

Sluiten