is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwejaarsgeschenk aan Nederland, een ernstig woord aan Vorst en Volk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord der menschen? Ik geloof en belijd dat het Woord van God in alles gelden moet, personeel, huiselijk, maatschappelijk, kerkelijk. De uitvlugt, die velen zoeken, is, dat dit alles niet duidelijk in dat Woord omschreven is; doch de eigenlijke reden is, dat men zich aan hetgeen duidelijk beschreven staat, niet wil onderwerpen. Koningen, regters, overheidspersonen, volkeren worden in dat Woord aangesproken en behandeld; vrijen en dienstbaren, ouders en kinderen, mannen en vrouwen vinden er den Godewelbehagelijken weg in voorgeschreven; gemeenteleden en opzieners vinden er in voorgesteld, hoe God wil, dat wij in Zijn huis, dat is de gemeente, verkeeren zullen.

Inwoners van Nederland! spiegelt, spiegelt u in dat Woord, wordt beschaamd en verlegen, verootmoedigt u voor God; bekeert u tot den Heere. Er is nog geen voleinding gemaakt met Nederland, maar het uur der geduchte wraak des Almagtigen kan spoedig slaan. De troon waggelt; de fundamenten van den Staat zijn ondermijnd; de hulpbronnen van het crediet raken uitgeput; de behoeften nemen toe, de armoede neemt de overhand; de redelooze dierlijkheid wordt meer en meer het kenmerk der uitgeputte armoede; het ongeloof en het bijgeloof grijpen hoe langer hoe stouter naar den buit; de ontevredenheid klimt; zij, die naar verandering staan, worden stouter; over het algemeen wordt men meer en meer blind voor dezen gevaarvollen toestand. Daarenboven begint de Heere Zijn volk uit Nederland te trekken; het zout, hetwelk nog niet geheel smakeleos geworden is, verplaatst de Heere op een ander gedeelte van den akker; het nog niet geheel uitgebluschte licht, hetwelk men zorgvuldig tracht te bedekken, wordt door God *van hier genomen, om het elders te doen schijnen. Bedenkt dit, inwoners van Nederland, eer het te laat, voor altoos te laat is; de dag des Heeren komt gewisselijk, de Regter staat voor de deur, en een ieder die dit leest of

4*